Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Σύγχρονοι Γέροντες

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΕΣ (2020) 159-160 


Μία ἐξαιρετικὴ σειρὰ ντοκυμανταὶρ ἔχει δημιουργήση καὶ προβάλη ἡ συνδρομητικὴ τηλεοπτικὴ ἑταιρεία Cosmote History μὲ τίτλο «Σύγχρονοι Γέροντες». Πρόκειται γιὰ ἀναφορὰ στὴν ζωὴ συγχρόνων ἀσκητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡρισμένοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔχουν ἐνταχθῆ στὸ ἑορτολόγιο ὡς σύγχρονοι ἅγιοι. Πρὸς τὸ παρὸν ἔχουν προβληθῆ τέσσερα ἐπεισόδια, ἀφιερώμενα στὰ ἑξῆς πρόσωπα: 1) Γέρων Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστής, 2) Γέρων Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης, 3) Γέρων Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτης - Ἀριζονίτης, 4) Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπεδινός. Ὑπάρχει ἕνα πέμπτο γιὰ τὸν Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλεως Γερμανὸ καὶ ἕνα ἕκτο γιὰ τὸν Ἱερώνυμο τὸν Σιμωνοπετρίτη, ποὺ διακόνησε στὸ Μετόχι τῆς Ἀναλήψεως στὸν Βύρωνα ἐπὶ 26 χρόνια.

Τὰ ντοκυμανταὶρ ἀναφέρονται κυρίως στὸν μοναστικὸ βίο αὐτῶν τῶν ἀσκητῶν μὲ μία σύντομο ἀναφορὰ καὶ στὴν παιδικὴ καὶ νεανική τους ἡλικία, ἐμπλουτισμένα μὲ πλούσιο φωτογραφικὸ καὶ κινηματογραφικὸ ὑλικό. Ἰδιαιτέρα αἴσθησι προκαλοῦν οἱ λήψεις ἀπὸ drone τῶν τόπων ὅπου ἀσκήτευσαν (ἐρημητηρίων καὶ μοναστηριῶν), τόπους καὶ κτίσματα τὰ ὁποῖα οὔτε οἱ προσκυνητὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔχουν δῆ μὲ τόσες λεπτομέρειες. Στὰ ἀφιερώματα πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἐγνώρισαν καὶ συνεβίωσαν μὲ τὶς ὁσιακὲς αὐτὲς μορφὲς ἐπισημαίνουν ἰδιότητες καὶ χαρακτηριστικὰ τῆς ζωῆς τῶν προβαλλομένων Γερόντων.

Στὴν ἐφημερίδα Καθημερινὴ εἶχε πρὸ μηνῶν δημοσιευθῆ ἕνα ἀφιέρωμα – ρεπορτὰζ γιὰ τὴν σειρὰ αὐτή. Ἀντιγράφομε ὡρισμένα χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα: «"Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἀφήνει μόνους στοὺς τωρινοὺς καιροὺς ποὺ δοκιμάζονται ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευση ἀλλὰ καὶ τὶς ἀρνητικὲς πλευρὲς τῆς παγκοσμιοποίησης. Μᾶς στέλνει ἅγιους ἀνθρώπους νὰ μᾶς καθοδηγοῦν", λέει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος στὴ νέα συμπαραγωγὴ τῶν White Fox καὶ Cosmote TV "Σύγχρονοι Γέροντες" ... Οἱ σύγχρονοι ἅγιοι ἔζησαν ἀνάμεσά μας ἀθόρυβα. Ἀφοσιώθηκαν στὴ σωτηρία μας, παρηγόρησαν, ἐξομολόγησαν, γιάτρεψαν ψυχὲς καὶ σώματα. Δίδαξαν τὴν ἀγάπη, καθοδήγησαν, ἔκαναν ὑπομονή, ὑπακοή, ἐλεημοσῦνες, συγχώρεσαν καὶ συγχωρέθηκαν. Δὲν κατέκτησαν τὴν ἁγιοποίηση γιατὶ ἔκαναν θαύματα ἀλλὰ γιὰ τὰ θαυμαστὰ ἔργα τους ... Ἂν ψάξουμε γύρω μας, θὰ βροῦμε πολλοὺς ἅγιους ἀνθρώπους, λέει ὁ Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης σὲ μιὰ βιντεοσκοπημένη ὁμιλία του σὲ μοναχούς. "Ὑπάρχουν ψυχὲς στὴν Ἀθήνα, στὴ Θεσσαλονίκη καὶ σὲ ἄλλες πόλεις οἱ ὁποῖες εἶναι καλύτερες ἀπὸ ἐμᾶς. Τὸ ὁμολογῶ» (18.4.2020).

Ἐν κατακλεῖδι, θεωροῦμε λίαν ἀξιόλογα αὐτὰ τὰ ντοκυμανταὶρ καὶ νομίζομε ὅτι Ἐνορίες καὶ Χριστιανικὲς Ὀργανώσεις θὰ πρέπει νὰ τὰ προμηθευτοῦν, νὰ τὰ ἔχουν στὶς βιβλιοθῆκες τους καὶ νὰ προβάλλουν συχνά, στὰ περιβάλλοντά τους. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο προβάλλονται οἱ σημερινοὶ ἅγιοι, τὰ δοχεῖα καὶ οἱ καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοὺς ὁποίους τόσο πλουσίως προσφέρει στὴν ἀποχριστιανοποιημένη ἐποχὴ καὶ κοινωνία μας ὁ φιλάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς πρὸς δόξαν τοῦ ὀνόματός Του καὶ πρὸς στήριξι καὶ ἔμπνευσι τῶν ὑπολοίπων μελῶν τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας Του.