Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Τράπεζα ερωτήσεων των Θρησκευτικών Γυμνασίου (επιμέλεια Ι.Κ.Αγγελόπουλος)

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ 


Τὸ «κατ’ εἰκόνα» φανερώνει τὴν ἐξωτερικὴ ὁμοιότητα τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεὸ Σ – Λ.

Ἡ δημιουργία τῆς γυναίκας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἄνδρα φανερώνει τὴν ἰσοτιμία τῶν δύο φύλων          Σ – Λ. 


Ὁ Θεὸς ἔδωσε στοὺς πρωτόπλαστους τὴν ἐντολὴ νὰ μὴ φᾶνε ἀπὸ τὸ δένδρο τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ γιὰ νὰ περιορίσει τὴν ἐλευθερία τους            Σ – Λ.

Ὁ Σαμουὴλ ἔχρισε βασιλιὰ τὸν Σαοὺλ χωρὶς τὴν ὑπόδειξη τοῦ Θεοῦ Σ – Λ.

Ὁ Μωυςῆς συνάντησε τὸν Θεὸ στὸ ὄρος Σινᾶ    Σ – Λ.

Ὁ νέος ἀρχηγὸς τῶν Ἰσραηλιτῶν μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μωυςῆ ἦταν ὁ Ἀαρὼν      Σ – Λ.

Οἱ δέκα πληγὲς τοῦ Φαραὼ ἦταν καταστροφὲς Σ – Λ.

Ὁ Μωυςῆς εἶδε ἀπὸ μακρυὰ τὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας      Σ – Λ.

Οἱ συγγραφεῖς τῆς Π. Διαθήκης ἔγραψαν τὰ κείμενά τους στὴν ἑβραϊκὴ γλῶσσα    Σ – Λ.

Ἡ γῆ Χαναὰν ὀνομάζεται καὶ γῆ τῆς ἐπαγγελίας            Σ – Λ.

Ὁ προφήτης Ἠλίας ἀναλήφθηκε στὸν οὐρανὸ               Σ – Λ.

Μὲ τὴν λέξη ἡμέρα κατὰ τὴν δημιουργία τοῦ κόσμου, ἡ Ἁγία Γραφὴ ἐννοεῖ ἕνα μεγάλο χρονικὸ διάστημα                        Σ – Λ.

Ὁ Θεὸς παρουσιάστηκε στὸν Ἀβραὰμ μὲ τὴν μορφὴ τριῶν ἀγγέλων Σ – Λ.

Ὁ Δαυὶδ ἀνέλαβε τὴν ἡγεσία τῶν Ἰσραηλιτῶν μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μωυςῆ Σ – Λ.

Ὁ Θεὸς ἐμφανίστηκε στὸν Μωυςῆ πάνω στὸ ὄρος Χωρὴβ μέσα σὲ μιὰ νεφέλη        Σ – Λ.

Τὸ βιβλίο τῆς Π. Διαθήκης ποὺ μᾶς μιλάει γιὰ τοὺς Πατριάρχες εἶναι ἡ Ἔξοδος        Σ – Λ.

Ὁ Ἰωςὴφ πουλήθηκε στὴν Αἴγυπτο σὲ ἕναν ἀξιωματοῦχο τοῦ Φαραώ, τὸν Ραμςῆ             Σ – Λ.

Ἡ Συναγωγὴ ὡς τόπος προσευχῆς καθιερώθηκε τὴν ἐποχὴ τῆς βαβυλώνιας αἰχμαλωσίας                      Σ – Λ.

Οἱ πλάκες μὲ τὸν Δεκάλογο φυλάχτηκαν στὴν Κιβωτὸ τῆς Διαθήκης Σ – Λ.

Ὁ Ἀβραὰμ γιὰ νὰ ἀποδείξει τὴν ἀγάπη του στὸν Θεὸ θυσίασε τελικὰ τὸν υἱό του Ἰσαάκ  Σ – Λ.

Ὁ Ἰσαὰκ ὀνομάστηκε καὶ Ἰσραὴλ              Σ – Λ.

Ἡ χρίση τοῦ Σαοὺλ σὲ βασιλιὰ ἔγινε ἀπὸ τὸν Σαμψὼν              Σ – Λ.

Ἡ ἰσραηλιτικὴ θρησκεία ἦταν μονοθεϊστικὴ                    Σ – Λ.

Σὲ ἕναν χριστιανικὸ ναὸ ἀποκλείεται νὰ δοῦμε παραστάσεις ἀπὸ τὴν Π. Διαθήκη  Σ – Λ.

Στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τῶν χριστιανῶν διαβάζονται κείμενα καὶ ἀπὸ τὴν Π.

Διαθήκη         Σ – Λ.

Οἱ Πατριάρχες ζοῦσαν κυρίως ὡς νομάδες         Σ – Λ.

Μετὰ τὴν παρακοὴ οἱ πρωτόπλαστοι ὁμολόγησαν τὸ λάθος τους καὶ μετανόησαν                       Σ – Λ.

Τὸ βιβλίο τῆς Γένεσης γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ κόσμου μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὸ πῶς δημιουργήθηκε ὁ κόσμος                       Σ – Λ.

Τὴν Χαναὰν ἤθελαν νὰ κατακτήσουν ὅλοι οἱ ἰσχυροὶ λαοὶ ἐπειδὴ εἶχε σημαντικὴ γεωγραφικὴ θέση                   Σ – Λ.

Οἱ τέσσερες πρῶτες ἐντολὲς τοῦ Δεκαλόγου ἀναφέρονται στὴν σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν συνάνθρωπό του     Σ – Λ.

Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πριν καταγραφούν ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα προφορικές παραδόσεις   Σ – Λ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Ποιὸς Κριτὴς νίκησε τοὺς Μαδιανῖτες:

α. Δεββώρα

β. Γεδεὼν

γ. Σαμουὴλ

δ. Δανιὴλ


Τὰ βιβλία τῆς Π. Διαθήκης θεωροῦνται θεόπνευστα γιατί:

α. Γράφηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ

β. Οἱ συγγραφεῖς τους τὰ ἔγραψαν κατ’ ἔμπνευση τοῦ Θεοῦ

γ. Ὁ Θεὸς τὰ ὑπαγόρευσε στοὺς ἀνθρώπους καὶ αὐτοὶ τὰ ἔγραψαν

δ. Ὁ Θεὸς τὰ ἔστειλε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὴν γῆ


Οἱ Κριτὲς ἦταν:

α. Ἡγέτες ποὺ καλοῦσε ὁ Θεὸς νὰ βοηθήσουν τὸν λαό του, ὅταν αὐτὸς κινδύνευε

β. Βασιλεῖς ποὺ κυβερνοῦσαν τὸν λαὸ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ

γ. Δικαστὲς ποὺ ἐκδίκαζαν τὶς ὑποθέσεις τῶν Ἰουδαίων

δ. Ἰσόβιοι ἡγέτες ποὺ ἐκλέγοντα ἀπὸ τὸν λαὸ γιὰ νὰ τὸν διοικεῖ


Μὲ ποιὰ γιορτὴ οἱ σημερινοὶ Ἰουδαῖοι θυμοῦνται τὴν παράδοση τοῦ Νόμου στὸν Μωυςῆ;

α. Πάσχα

β. Πεντηκοστὴ

γ. Σκηνοπηγία

δ. Ἐξιλασμὸς


Διάδοχος τοῦ Μωυςῆ ὑπῆρξε ὁ:

α. Ἀαρὼν

β. Γεδεὼν

γ. Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ

δ. ΣαμουὴλὉ βασιλέας Δαυὶδ κατάφερε:

α. Νὰ κτίσει τὸν Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων

β. Νὰ ἑνώσει ὅλες τὶς φυλὲς τοῦ Ἰσραὴλ σὲ ἕνα βασίλειο

γ. Νὰ ἀπελευθερώσει τοὺς Ἰσραηλίτες ἀπὸ τοὺς Αἰγυπτίους

δ. Νὰ ὁδηγήσει τοὺς Ἰσραηλίτες στὴν γῆ Χαναὰν


Ὁ πρῶτος βασιλέας τοῦ Ἰσραὴλ ἦταν ὁ:

α. Σαμουὴλ

β. Δαυὶδ

γ. Σαοὺλ

δ. Σολομὼν


Ὁ Σολομὼν ζήτησε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τοῦ δώσει:

α. ἀνδρεία

β. δύναμη

γ. χρήματα γιὰ τὸν Ναὸ

δ. σοφία


Ἡ φράση τοῦ Ἰωςὴφ πρὸς τὰ ἀδέλφια του ἦταν, ὅτι ἐσεῖς σκεφθήκατε νὰ μοῦ κάνετε κακό, ἀλλά:

α. ἐγὼ τὰ κατάφερα στὴν ζωή μου

β. ἐγὼ σᾶς ἔσωσα

γ. κατὰ τύχη ἔγινα αὐτὸ ποὺ ἔγινα

δ. ὁ Θεὸς τὸ μετέτρεψε σὲ καλὸ


Ἡ παραπομπὴ Γέν. 3: 1-12 σημαίνει:

α. Βιβλίο Γενέσεως, κεφάλαιο 3, στίχοι 1 ἕως 12

β. Βιβλίο Γενέσεως, στίχος 3, κεφάλαια 1 ἕως 12

γ. Βιβλίο Γενέσεως, τμῆμα 3, κεφάλαια 1 ἕως 12

δ. Βιβλίο Γενέσεως, χωρίο 3, στίχοι 1 ἕως 12


Ἀδελφικὸς φίλος τοῦ Δαυὶδ ἦταν ὁ:

α. Νάθαν

β. Ἰωνάθαν

γ. Σαοὺλ

δ. Γολιὰθ


Πάσχα στὰ ἑβραϊκὰ σημαίνει:

α. προετοιμασία

β. διάβαση

γ. θάλασσα

δ. ἀπελευθέρωση


Οἱ Ἰουδαῖοι τὴν νύχτα ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο ἔφαγαν:

α. ἀρνὶ καὶ κραςὶ

β. ψωμὶ καὶ κραςὶ

γ. ἄζυμο ψωμὶ καὶ πικρὰ χόρτα

δ. πικρὰ χόρτα καὶ μέλι ἄγριο


Τι σημαίνει η λέξη Διαθήκη στη Βίβλο;        

α. Εμπορική συναλλαγή


β.  Αγοραπωλησία

γ.  Συμφωνία

δ. Νομική πράξη


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΣΑ’                                                         Β’


1. Σολομώντας                                  α. Ψαλμοὶ

2. Δαβὶδ                                             β. Ναὸς Ἰουδαίων

3. Μωυςῆς                                         γ. Κριτὴς

                                                            δ. Διάβαση Ἐρυθρᾶς θαλάσσης

                                                            ε. Διάβαση Ἰορδάνου ποταμοῦ1. Διαθήκη                                         α. Φανέρωση

2. Κανόνας                                         β. Συμφωνία

3. Ἀποκάλυψη                                   γ. Ἐντολὴ

                                                            δ. Ἀνακάλυψη

                                                            ε. Κλειστὸς κατάλογος βιβλίων
1. Μάννα                                           α. Παναγία

2. Διάβαση Ἐρυθρᾶς                        β. Διαθήκη

3. Φλεγόμενη βάτος                         γ. Δεκάλογος

                                                            δ. Βάπτισμα χριστιανῶν

                                                            ε. Ἄρτος Θείας Εὐχαριστίας1. Πρώτη ἡμέρα                               α. Πουλιὰ - ψάρια

2. Τρίτη ἡμέρα                                  β. Φῶς

3. Ἕκτη ἡμέρα                                   γ. Ἀστέρες

                                                            δ. Ζῶα - ἄνθρωπος

                                                            ε. Ξηρὰ - θάλασσα


           

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣΝὰ ἐξηγήσετε ποια εἶναι ἡ ἔννοια τῆς λέξης «διαθήκη» στὴν Βίβλο.

Νὰ ἀναφέρετε τὶς κατηγορίες τῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ νὰ ὀνομάσετε δύο βιβλία ἀπὸ τὴν κάθε κατηγορία.

Ποιὲς ὑποσχέσεις ἔδωσε ὁ Θεὸς στὸν Ἀβραὰμ ὅταν τὸν κάλεσε νὰ συνεργαστεῖ μαζί Του στὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας;

Ποιὸ σημαντικὸ γεγονὸς ἑορτάζουν οἱ Ἑβραῖοι τὸ Πάσχα;

Τί ἦταν καὶ τί περιεῖχε ἡ Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης;

Τί ἦταν οἱ Κριτὲς καὶ ποιὰ ἦταν ἡ ἀποστολή τους;

Νὰ ἐξηγήσετε τί ἦταν οἱ Προφῆτες στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ ποιὸ ἦταν τὸ ἔργο τους.

Πότε λέμε ὅτι μιὰ ἔκφραση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ἀνθρωπομορφική;

Τί σημαίνει τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, «ὁ ὤν»;

Τί ὀνομάζουμε προεικονίσεις στὴν Π.Διαθήκη; Νὰ ἀναφέρετε δύο.

Τί εἶναι τὸ σαββατικὸ καὶ τί τὸ ἰωβηλαῖο ἔτος;

Γιὰ ποιοὺς λόγους ἡ Παλαιὰ καὶ ἡ Καινὴ Διαθήκη θεωροῦνται ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ἕνα ἑνιαῖο βιβλίο;

Τί ὀνομάζουμε θεοπνευστία;

Ποιὰ εἶναι ἡ θέση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν χριστιανῶν;

Τί ὀνομάζουμε πρωτευαγγέλιο;

Τί ὀνομάζουμε ἀνθρωπομορφισμό;

Ποιὲς ἦταν οἱ προειδοποιήσεις τοῦ Σαμουήλ, ὅταν οἱ Ἰσραηλῖτες ζήτησαν νὰ τοὺς ὁρίσει βασιλιά;

Πῶς διασώθηκε καὶ πῶς ἀνατράφηκε ὁ Μωυςῆς;

Τί ἦταν οἱ ψευδοπροφῆτες;

Ποιές ἀλήθεις φανερώνει τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ;

Τί θὰ μποροῦσε νὰ σημαίνει γιὰ τοὺς σημερινοὺς κατατρεγμένους καὶ ξενιτεμένους ἡ ἱστορία τοῦ Ἰωσήφ;

Πῶς ἔγινε ἡ κλήση τοῦ Ἡσαΐα στὸ προφητικὸ ἀξίωμα;

Τί προεικονίζει ἡ διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης;

Τί προεικονίζει τὸ μάννα;

Τί προεικονίζει ἡ φλεγόμενη βάτος;

Τί ὀνομάζεται ὑπόλειμμα;

Τί εἶναι καὶ πότε ψάλλεται ὁ Τρισάγιος Ὕμνος;

Τί ἦταν ὁ νόμος τῆς δεκάτης;

Πῶς γινόταν ἡ χρίση τοῦ βασιλιᾶ καὶ τί σήμαινε ἀρχικὰ ἡ λέξη «χριστός»;

Ποιὰ ἦταν ἡ ἐπίδραση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στὴν ζωὴ τῶν Ἰουδαίων;

Γιὰ ποιοὺς λόγους πρέπει νὰ διαβάζουν οἱ σημερινοὶ χριστιανοὶ τὴν Ἁγία Γραφή;

Ἀπὸ ποῦ προέρχεται τὸ ὄνομα Παλαιστίνη καὶ γιατὶ ἡ περιοχὴ αὐτὴ ἦταν πολὺ σημαντικὴ στὰ χρόνια τῆς Π. Διαθήκης;

Τί ἦταν ἡ Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης καὶ τί ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου;

Περιγράψτε ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα ποὺ συνέβησαν στὴν πορεία τῶν Ἰσραηλιτῶν πρὸς τὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας.

Γιὰ ποιοὺς λόγους θεωρεῖται ὁ Ἀβραὰμ ὑπόδειγμα πίστεως;

Γιὰ ποιὸ λάθος ἔλεγξε ὁ προφήτης Νάθαν τὸν βασιλέα Δαυίδ;

Τί συνέβη ὅσο διάστημα ὁ Μωυςῆς ἦταν στὸ ὄρος Χωρὴβ γιὰ νὰ παραλάβει τὸν Νόμο τοῦ Θεοῦ στὸ στρατόπεδο τῶν Ἰσραηλιτῶν; Πῶς τὸ ἀντιμετώπισε ὁ Μωυςῆς;

Ποιὲς ἐντολὲς ἀπὸ τὸν Δεκάλογο ὁρίζουν τὴν σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό;

Ποιοὺς κινδύνους ἀντιμετώπισε ὁ Ἰωςὴφ στὴν ζωή του, πῶς τοὺς ξεπέρασε καὶ ποιὰ ἑρμηνεία ἔδωσε ὁ ἴδιος γιὰ ὅ,τι ἔζησε;

Ποιὲς ὑποσχέσεις δίνει ὁ Θεὸς στὸν Ἄβραμ καὶ τί σημαίνει ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἄβραμ σὲ Ἀβραὰμ ἀπὸ τὸν Θεό;

Περιγράψτε τὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντα.

Τί ὀνομάζουμε προπατορικὸ ἁμάρτημα καὶ ποιὲς ἦταν οἱ συνέπειές του γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος;

Νὰ συγκρίνετε (διαφορὲς καὶ ὁμοιότητες) τὴν κλήση τοῦ Μωυςῆ μὲ τὴν κλήση τοῦ Ἀβραάμ.

Ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής της Εξόδου; Τι είπε ο Χριστός γι’ αυτόν;


 Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣὉ Χριστὸς μιλοῦσε μὲ παραβολὲς γιὰ νὰ κερδίσει τὸν θαυμασμὸ τοῦ ἀκροατηρίου Του                Σ – Λ.

Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε στὴν Βηθλεέμ, ἀλλὰ μεγάλωσε καὶ ἔζησε στὴν Ναζαρέτ                     Σ – Λ.

Οἱ Μάγοι προσκύνησαν τὸν Ἰησοῦ τὸ ἴδιο βράδυ τῆς Γεννήσεως, μαζὶ μὲ τοὺς βοσκοὺς    Σ – Λ.

Ὁ Χριστὸς θαυματουργεῖ γιὰ νὰ ἀναγκασθοῦμε νὰ Τὸν πιστέψουμε  Σ – Λ.

Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἀποκάλεσε τὸν Ἰησοῦ «ἀμνὸ τοῦ Θεοῦ»           Σ – Λ.

Ὁ Ἰησοῦς ὡς ἀναμάρτητος δὲν εἶχε ἀνάγκη τὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη  Σ – Λ.

Τὰ εὐαγγέλια εἶναι ἡμερολόγια ἢ βιογραφίες γιὰ τὸν Χριστό    Σ – Λ.

Ὑπαπαντὴ ὀνομάζεται ἡ συνάντηση τοῦ Συμεὼν μὲ τὸ βρέφος Ἰησοῦ Σ – Λ.

Τὴν Μεγάλη Πέμπτη τὸ βράδυ διαβάζουμε δώδεκα εὐαγγελικὲς περικοπὲς ἀπὸ τὰ τέσσερα εὐαγγέλια τῆς Κ. Διαθήκης   Σ – Λ.

Οἱ εὐαγγελιστὲς χρησιμοποίησαν γιὰ τὴν συγγραφὴ τῶν βιβλίων τῆς Κ.Διαθήκης προφορικὲς παραδόσεις καὶ μικρὲς γραπτὲς συλλογὲς          Σ – Λ.

Ὁ Ἰησοῦς ἔγραψε μόνο ἕνα κείμενο: τὴν καθολικὴ Ἐπιστολὴ               Σ – Λ.

Ὁ πρῶτος ναὸς στὰ Ἱεροσόλυμα κτίσθηκε ὅταν βασιλιὰς ἦταν ὁ Σολομώντας                    Σ – Λ.

Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἦταν υἱὸς τοῦ Ζαχαρία καὶ τῆς Ἐλισάβετ    Σ – Λ.

Τὸ ὄνομα Ἰωάννης σημαίνει δῶρο τοῦ Θεοῦ                   Σ – Λ.

Σύμφωνα μὲ τὰ ἰουδαϊκὰ ἔθιμα τὸ ὄνομα ἑνὸς παιδιοῦ δινόταν σαράντα ἡμέρες μετὰ τὴν γέννησή του, μὲ τὴν περιτομὴ Σ – Λ.

Κατὰ τὴν βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ φανερώθηκε ἡ Ἁγία Τριάδα       Σ – Λ.

Συγγραφέας τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων εἶναι ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης Σ – Λ.

Στὴν Μεταμόρφωση ἔχουμε μία ἀκόμη θεοφάνεια        Σ – Λ.

Το όνομα Εμμανουήλ που δίνει ο Άγγελος στον Ιησού, σημαίνει  «Κάποιος είναι μαζί μας»            Σ – Λ.

Οι Φαρισαίοι ανήκαν στο ιερατείο            Σ – Λ.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣὉ Εὐαγγελισμὸς εἶναι:

α. ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἀγγέλου στὸν Ἰωσήφ, τὸν μνηστήρα τῆς Θεοτόκου

β. ἡ ἀνακοίνωση τοῦ ἀγγέλου ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία θὰ γεννήσει τὸν Μεσσία

γ. ἡ συγγραφὴ τοῦ πρώτου εὐαγγελίου ἀπὸ τὸν εὐαγγελιστὴ Μᾶρκο

δ. ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη


Οἱ Μάγοι ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ ἦταν:

α. Ἄτομα ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τὴν μαγεία

β. Ἄτομα μὲ ὑπερφυσικὲς ἱκανότητες

γ. Ἰατροὶ - θεραπευτὲς τῆς φυλῆς τους

δ. Σοφοὶ ἐπιστήμονες τῆς ἐποχῆς τους


Τὰ βιβλία τῆς Κ. Διαθήκης εἶναι:

α. 27

β. 49

γ. 39

δ. 12


Οἱ χῶροι λατρείας τῶν Ἰουδαίων μετὰ τὰ χρόνια τοῦ Χριστοῦ λέγονταν:

α. Συναγωγὲς

β. Ναοὶ

γ. Ἐκκλησίες

δ. Συνάξεις


Ὁ Χριστὸς ἀποκλήθηκε «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» ἐπειδή:

α. οἱ ἄνθρωποι θὰ διαφωνοῦσαν γι’ αὐτὸν

β. θὰ συγκρούοταν μὲ τοὺς ἐχθρούς Του

γ. θὰ διαφωνοῦσε μὲ τοὺς Φαρισαίους

δ. θὰ διαφωνοῦσε μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ θὰ τὸν καταδίκαζαν


Τὸ ὄνομα Ἰησοῦς σημαίνει:

α. Ἐμμανουὴλ

β. Μεσσίας

γ. Χριστὸς

δ. Σωτήρας


Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς τρεφόταν μέ:

α. ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριο

β. γάλα καὶ μέλι ἄγριο

γ. ἀγριόχορτα

δ. φαγητὸ ποὺ τοῦ προσέφεραν οἱ πιστοὶ


Οἱ ἀδελφὲς τοῦ Λαζάρου ὀνομάζονταν:

α. Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία

β. Μαγδαληνὴ καὶ Μάρθα

γ. Μάρθα καὶ Μαρία

δ. Μαρία καὶ Ἐλισάβετ


Ο Συμεών για τον Ιησού είπε ότι θα γίνει σημείο:     

α. αντιλεγόμενο

β. αντιθετικό

γ. αντίδρασης

δ. επαφής


Το πρώτο χρονολογικά Ευαγγέλιο το έγραψε ο Ευαγγελιστής: 

α. Λουκάς

β. Μάρκος

γ. Ματθαίος

δ. Ιωάννης


Η Υπαπαντή του Ιησού έγινε όταν ο Ιησούς ήταν:     

α. 8 ημερών

β. 40 ημερών 

γ. 12 ετών

δ. 2 ετών


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΣ
            Α’                                                         Β’


1. Ἡρώδης                                         α. Βασιλιὰς τῶν Ἰουδαίων

2. Ἰωσὴφ                                            β. Αὐτοκράτορας Ρωμαίων

3. Ὀκταβιανὸς                                  γ. Τετράρχης τῆς Ἰουδαίας

                                                            δ. Μνηστήρας τῆς Θεοτόκου

                                                            ε. Ἄγγελος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ1. Πράξεις Ἀποστόλων                    α.Χαρμόσυνο μήνυμα

2. Συνοπτικὰ Εὐαγγέλια                  β. Κείμενα ποὺ ἀπευθύνονταν σὲ πολλὲς χριστιανικὲς κοινότητες 

3. Καθολικὲς Ἐπιστολὲς                   γ. Κείμενα μὲ μεγάλη συγγένεια μεταξύ τους

δ. Βιβλίο ἱστορίας τῆς διάδοσης τοῦ Χριστιανισμοῦ

                                                            ε. Ἀπόκρυφα εὐαγγέλια


1. Χρυσὸς                                           α. Θεότητα

2. Λίβανος                                          β. Ἀνθρωπότητα

3. Σμύρνα                                           γ. Βασιλικὴ ἰδιότητα

                                                            δ. Ταφὴ τοῦ Κυρίου

                                                            ε. Γέννηση τοῦ Κυρίου


1. Ἰησοῦς                                            α. Δῶρο Θεοῦ

2. Ἐμμανουὴλ                                    β. Σωτήρας

3. Χριστὸς                                          γ. Λυτρωτὴς

                                                            δ. Μεσσίας

                                                            ε. Κύριος1. «πεινοῦσα καὶ μοῦ δώσατε νὰ φάω»   α. Παραβολὴ Καλοῦ Σαμαρείτη

2. «τὸν ὁδήγησε σὲ πανδοχεῖο»                 β. Παραβολὴ Ἀσώτου

3. «ὁ ἀδελφός σου ἦταν νεκρὸς …»           γ. Παραβολὴ Ταλάντων

                                                                        δ. Παραβολὴ Τελικῆς Κρίσεως

                                                                        ε. Παραβολὴ Μικρῆς ζύμης


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣΠοιὸν θεωροῦμε ὡς πλησίον μὲ βάση τοῦ παραβολὴ τοῦ σπλαγχνικοῦ Σαμαρείτη;

Ποιὰ σημασία εἶχαν τὰ λόγια τοῦ Συμεὼν ὅτι ὁ Ἰησοῦς θὰ γινόταν σημεῖον ἀντιλεγόμενον;

Ποιὰ ἦταν ἡ θέση τῶν παιδιῶν στὴν ἰσραηλιτικὴ κοινωνία καὶ πῶς τὰ ἀντιμετώπισε ὁ Χριστός;

Τί σημαίνει ἡ ἐμφάνιση στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου τῶν προφητῶν Μωυςῆ καὶ Ἠλία;

Ποιὸ εἶναι τὸ περιεχόμενο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων;

Ποιὰ Εὐαγγέλια ὀνομάζουμε συνοπτικὰ καὶ γιατί;

Ποιὸ εἶναι τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως;

Νὰ γράψετε ἀναλυτικὰ τὶς ἀκόλουθες παραπομπές: Ματθ. 10: 8, Πραξ. 4: 1-2, Β’ Κορ. 2: 8, 9.

Νὰ ἀφηγηθεῖτε τὴν παραβολὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ (ἢ σπλαγχνικοῦ πατέρα).

Μὲ βάση τὸ «Πάτερ ἡμῶν» νὰ ἀναλύσετε τὰ τρία πρῶτα αἰτήματα ποὺ ἀφοροῦν τὸν πιστὸ καὶ τὸν ἐρχομὸ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Γιατὶ ὁ Χριστὸς δίδασκε μὲ παραβολές;

Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος κήρυττε ἔμπρακτη μετάνοια. Ποιὲς συγκεκριμένες ἀλλαγὲς ζωῆς πρότεινε νὰ κάνουν οἱ Φαρισαῖοι, οἱ Σαδδουκαῖοι, οἱ στρατιῶτες καὶ ὁ ἁπλὸς λαός;

Γιατὶ ἡ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων ὀνομάζεται καὶ ἑορτὴ τῶν Φώτων;

Ὁ παράλυτος καὶ ὅλοι ὅσοι ἦταν ἐκεῖ, αὐτὸ ποὺ περίμεναν ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ ἦταν νὰ τὸν γιατρέψει. Ὁ Ἰησοῦς ὅμως πρῶτα τοῦ συγχωρεῖ τὶς ἁμαρτίες. Μὲ τὴν συγχώρηση αὐτὴ τί ἀλλάζει μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ παράλυτου σὲ  σχέση μὲ τὸν Θεό;

Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος συνεχίζεται στὴν Ἐκκλησία. Πῶς καὶ πότε γίνεται αὐτό;

Νέος Ἀδὰμ – νέα Εὔα: σὲ ποιοὺς ἀποδίδονται αὐτοὶ οἱ χαρακτηρισμοὶ καὶ γιατί;

Ποιὰ ἦταν ἡ ἀντίληψη τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὶς ἀσθένειες;

Ποιὸ εἶναι τὸ βασικὸ κριτήριο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ κριθοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ μὲ ποιὰ παραδείγματα τὸ ἀποκαλύπτει ὁ Χριστός;

Μέσα ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ εὐσεβῆ πλούσιου καὶ τοῦ Ζακχαίου τί καταλαβαίνουμε γιὰ τὴν στάση ποὺ πρέπει νὰ κρατήσουμε ἀπέναντι στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ προκειμένου νὰ κερδίσουμε μία θέση στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;

Ποιὲς ἀντιλήψεις εἶχαν οἱ Ἰουδαῖοι γιὰ τὴν ἀρρώστια; Μὲ βάση τὸ θαῦμα τοῦ παράλυτου τῆς Καπερναοὺμ ποιὰ ἀπάντηση θὰ δίνατε σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀκόμα καὶ σήμερα ἔχουν παρόμοιες ἀντιλήψεις;

Νὰ ἀναφέρετε τὶς διαφορὲς ποὺ ὑπάρχουν ἀνάμεσα στὴν διδασκαλία τῶν Γραμματέων καὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ποιὲς ἦταν οἱ ἀντιλήψεις τῶν Ἰουδαίων γιὰ τὸν πλησίον – μὴ πλησίον καὶ πῶς τὶς ἀνέτρεψε ὁ Ἰησοῦς μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη;

Γιατὶ ὁ Ἰησοῦς προέβαλε τὰ παιδιὰ ὡς πρότυπα μίμησης γιὰ τοὺς μεγάλους;

Ὁ Ἰωάννης ἀναφέρεται ὡς Βαπτιστής, Προφήτης, Πρόδρομος καὶ Μάρτυρας. Νὰ ἀναλύσετε τοὺς παραπάνω χαρακτηρισμούς.

Τί εἶναι ἡ συναγωγή;

Γιὰ ποιὸν λόγο ἐκδίωξε ὁ Ἰησοῦς τοὺς ἐμπόρους ἀπὸ τὸν Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τί συνέπειες εἶχε ἡ πράξη του αὐτὴ γιὰ τὸν ἴδιο;

Μὲ ποιὲς σκέψεις καὶ συναισθήματα πλησίασε ὁ Ζακχαῖος τὸν Ἰησοῦ καὶ ποιὰ κατάληξη εἶχε γιὰ τὸν ἴδιο ἡ συνάντηση αὐτή;


 Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣὉ ὅρος «Ἕλληνας» στὰ ἔργα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας δὲν δηλώνει φυλετικὴ καταγωγὴ                   Σ – Λ.

Ὁ Ἄρειος ὑποστήριξε ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπῆρξε κτίσμα (δημιούργημα) τοῦ Θεοῦ Πατέρα        Σ – Λ.

Ὁ Μονοφυσιτισμὸς ὑπερτόνιζε τὴν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ        Σ – Λ.

Οἱ χριστιανοὶ πῆραν γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ὀνομασία αὐτὴ στὴν Ἀντιόχεια Σ – Λ.

Στὶς κατακόμβες ζωγραφίζοντα τοιχογραφίες μὲ συμβολικὸ περιεχόμενο Σ – Λ.

Οἱ Χριστιανοὶ ἀποκαλοῦσαν Κύριο τόσο τὸν Χριστὸ ὅσο καὶ τὸν Ρωμαῖο Αὐτοκράτορα    Σ – Λ.

Στὴν γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀνιδιοτελὴς προσφορὰ ὑπηρεσιῶν ὀνομάζεται ἐθελοντισμὸς                   Σ – Λ.

Ὁ Σαοὺλ εἶχε κληρονομήσει ἀπὸ τὸν πατέρα του τὴν ἰδιότητα τοῦ Ρωμαίου πολίτη         Σ – Λ.

Οἱ κατακόμβες ἦταν τόποι ταφῆς τῶν νεκρῶν  Σ – Λ.

Οἱ Μονοφυςῖτες ὀνομάστηκαν καὶ Ἀντιχαλκηδόνιοι                  Σ – Λ.

Οἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων μὲ δογματικὸ περιεχόμενο ὀνομάζονται ἱεροὶ «κανόνες»     Σ – Λ.

Ἡ λέξη ἐκκλησία σημαίνει πρόσκληση                   Σ – Λ.

Μιὰ Σύνοδος ἀναγνωρίζεται ὡς Οἰκουμενικὴ ἀπὸ τὸ σύνολο τοῦ πλήρωματος τῆς Ἐκκλησίας    Σ – Λ.

Ὑπερασπιστὴς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν πρώτη φάση τῆς Εἰκονομαχίας ἀναδείχθηκε ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης      Σ – Λ.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣὉ ἀπόστολος Παῦλος στὶς πόλεις ποὺ ἐπισκεπτόταν ἐδίδασκε κυρίως:

α. Στὶς πλατεῖες

β. Στοὺς ναοὺς

γ. Σὲ ἀμφιθέατρα

δ. Στὶς συναγωγὲς


Ποιὸ σημεῖο τῆς διδασκαλίας τοῦ ἀποστόλου Παύλου δὲν δέχθηκαν οἱ Ἀθηναῖοι:

α. τὴν μετάνοια

β. τὴν συγχώρεση

γ. τὴν ἀνάσταση

δ. τὴν κρίση


Τὰ κοινὰ δεῖπνα τῶν πρώτων χριστιανῶν ὀνομάζονται:

α. Δεῖπνα

β. Ἀγάπες

γ. Διακονίες

δ. Συσσίτια


Ἡ ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὴν ὁποία πῆρε ἀφορμὴ νὰ κηρύξει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Ἀθήνα, ἔγραφε:

α. Τῷ ἐνδόξῳ Θεῷ

β. Τῷ ἀγνώστῳ Θεῷ

γ. Τῷ ἀπροσίτῳ Θεῷ

δ. Τῷ ἀδόξῳ Θεῷ


Ὁ Μονοφυσιτισμὸς ἦταν ἡ διδασκαλία τοῦ:

α. ἀρχιεπισκόπου Νεστορίου

β. ἀρχιμανδρίτου Εὐτυχοῦς

γ. πρεσβυτέρου Ἀρείου

δ. νομοδιδασκάλου Γαμαλιὴλ


Τὸ τάγμα τῶν Ἰησουϊτῶν ἱδρύθηκε ἀπὸ τόν:

α. Φραγκίσκο τῆς Ἀσίζης

β. Ἰγνάτιο Λογιόλα

γ. Βενέδικτο

δ. Δομήνικο


Ἡ μεταστροφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἔγινε:

α. Στὴν Ταρσὸ

β. Στὴν ἔρημο τῆς Ἀραβίας

γ. Στὰ Ἱεροσόλυμα

δ. Στὴν ΔαμασκὸΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΣ
Α’                                                                     Β’


1. Μ. Βασίλειος                                              α. Ἀναχωρητισμὸς

2. Μ. Ἀντώνιος                                              β. Διώκτης τῶν χριστιανῶν

3. Μ. Κωνσταντῖνος                                     γ. Β’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος

                                                                        δ. Μεδιόλανα

                                                                        ε. Βασιλειάδα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ


Ποιὲς κοινωνικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἀλλαγὲς ἔχουμε μὲ τὶς ἀποφάσεις στὰ Μεδιόλανα;

Γιὰ ποιοὺς λόγους ἡ Ἀποστολικὴ Σύνοδος ἀποτέλεσε σταθμὸ στὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας;

Τί σημαίνει ἡ λέξη Διάκονος καὶ ποιὰ ἦταν ἡ αἰτία τῆς ἐκλογῆς τῶν ἑπτὰ Διακόνων;

Τί ἦταν οἱ κατακόμβες καὶ γιατὶ θεωροῦνται ὡς διαχρονικὸ σύμβολο ἡρωισμοῦ;

Τί ὀνομάζουμε ἄσκηση στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα;

Ποιὰ ἦταν ἡ θεολογικὴ συμμετοχὴ τοῦ Μ. Ἀθανασίου στὴν Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο;

Ποιὸ ἀπὸ τὰ ρωμαιοκαθολικὰ μοναχικὰ τάγματα εἶναι ποιὸ κοντὰ στὶς ἀρετὲς τοῦ ὀρθόδοξου Μοναχισμοῦ καὶ γιατί;

Ποιὰ ἦταν τὰ πρόσωπα ποὺ πρωταγωνίστησαν στὴν Ἀποστολικὴ Σύνοδο στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τι ὑπεστήριξε ὁ καθένας;

Νὰ περιγράψετε τὸ γεγονὸς τῆς μεταστροφῆς τοῦ Σαούλ.

Ποιὰ εἶναι τὰ αἴτια τῶν αἱρέσεων;

Ποιὸ ἦταν τὸ ἔργο τῶν ἑπτὰ πρώτων διακόνων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τί συμπέρασμα βγάζουμε ἀπὸ τὰ ὀνόματά τους;

Νὰ ἀναφέρετε τὰ αἴτια ποὺ ὁδήγησαν τὶς δύο Ἐκκλησίες στὸ σχίσμα τοῦ 1054.

Τί ἦταν οἱ κατακόμβες καὶ πῶς χρησιμοποιήθηκαν τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν;

Νὰ περιγράψετε τὰ γεγονότα καὶ τὰ πρόσωπα ποὺ ὁδήγησαν στὸν ἐκχριστιανισμὸ τῶν Σλάβων.

Ποιὰ εἶναι ἡ προσφορὰ τοῦ Μοναχισμοῦ στὴν κοινωνία, στὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ στὴν τέχνη;

Τί ὀνομάζεται ἄσκηση στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα, πῶς γίνεται καὶ ποιὸς εἶναι ὁ σκοπός της;

Ποιὰ ἦταν τὰ κύρια σημεῖα τῆς ὁμιλίας τοῦ ἀποστόλου Παύλου στὸν Ἄρειο Πάγο;

Ποιὰ ἦταν τὰ αἴτια ποὺ ὁδήγησαν στὴν Εἰκονομαχία;

Τί ἦταν οἱ κρυπτοχριστιανοὶ καὶ τί οἱ νεομάρτυρες κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας;

Τί εἶναι καὶ σὲ τί ἀποσκοποῦσε τὸ παπικὸ πρωτεῖο;

Ποιὰ ἦταν ἡ διαφορὰ μεταξὺ Παπικῆς Ἐκκλησίας καὶ Μαρτίνου Λούθηρου σχετικὰ μὲ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου;

Γιατί ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὸν Μεγάλο Κωνσταντῖνο ὡς ἅγιο;