Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Σχέδιο μαθήματος

Δεῖτε ἕνα κενὸ σχέδιο μαθήματος

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Τίτλος μαθήματος: ………………………………………………………………………………………………

Τάξη: ……………………………………………………………………………………………………………………

Ἡμερομηνία: …………………………………………………………………………………………………………


Α΄ Προετοιμασία (Ἀφόρμηση)                                                                      (4’)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Σκοποί:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Βοηθήματα:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………


Β’ Παρουσίαση                                                                                       (20΄)

Περιεχόμενο
Μέθοδοι
Ὑλικὰ - Μέσα


Γ’ Ἐφαρμογὴ                                                                                         (8’)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………


Δ’ Ἀξιολόγηση                                                                                           (7’)

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………


Ἀνακεφαλαίωση                                                                                                      (4’)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………


Ἀνάθεση ἐργασιῶν                                                                                                  (2’)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………