Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Τράπεζα ερωτήσεων Θρησκευτικών Α΄ Λυκείου (επιμέλεια Ι.Κ.Αγγελόπουλος)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Μάθημα 1
1.     Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οἱ πιστοὶ θεωροῦνται ἁπλοὶ θεατὲς τῶν τελουμένων Σ – Λ
2.     Ἡ λατρεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπευθύνεται μόνον στοὺς ἱερεῖς, ποὺ τὴν τελοῦν Σ – Λ
3.     Οἱ ἁπλοὶ χριστιανοί, οἱ «λαϊκοί», θεωροῦνται συν-ιερουργοὶ τῶν τελουμένων στὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας Σ – Λ
4.     Ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζει τὴν πίστη τῶν χριστιανῶν Σ - Λ
5.     Γιὰ ποιοὺς λόγους εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συμμετοχὴ ἑνὸς πιστοῦ χριστιανοῦ στὴν λατρεία;
6.     Τί ὀνομάζεται «γενικὴ ἱερωσύνη» καὶ τί προσφέρει στὸν χριστιανό;
7.     Ἕνας πιστὸς χριστιανὸς συμμετέχει ἢ  ἁπλῶς παρακολουθεῖ τὴν θεία λατρεία; Νὰ ἀναπτύξετε καὶ τεκμηριώσετε τὶς ἀπόψεις σας.
8.     Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ὄρθρος                Σ – Λ

Μάθημα 2
1.     Τί ἐκφράζουμε μὲ τὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας;
2.     Ποιὰ εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας;
3.     Ποῦ τελεῖται ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας;
4.     Πῶς ἐξελίχθησαν οἱ διάφοροι τύποι ναῶν;
5.     Ἀφοῦ ἡ λατρεία μας εἶναι πνευματικὴ καὶ ὁ Θεὸς δὲν κατοικεῖ «ἐν χειροποιήτοις ναοῖς», γιατὶ χρησιμοποιοῦμε ναούς;

Μάθημα  3
1.     Ποιὰ ἦταν ἡ στάση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπέναντι στὴν ἰουδαϊκὴ λατρεία;
2.     Ποιὰ στοιχεῖα τῆς ἀληθινῆς λατρείας φανερώνει ὁ Χριστὸς στὴν Σαμαρείτισσα;
3.     Πῶς συσχετίζονται οἱ αἱματηρὲς θυσίες τῶν Ἰουδαίων μὲ τὴν θεία Εὐχαριστία;

Μάθημα 6
1.     Πῶς ἑρμηνεύονται οἱ φράσεις κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ;
2.     Ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου;
3.     Πῶς φανερώνεται ὁ βαθύτερος σύνδεσμος τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό;
4.     Μὲ ποιοὺς τρόπους μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ δοξολογήσει τὸν Θεό;
5.     Πῶς ἐπιτυγχάνεται ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπὸ τὴ συμμετοχή του στὴν λατρεία;

Μάθημα 7
1.     Γιὰ ποιοὺς λόγους ἦταν ἀπαραίτητη ἡ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων;
2.     Τί ὀνομάζουμε θεία οἰκονομία;
3.     Ποιὲς εἶναι οἱ τρεῖς φάσεις τῆς θείας οἰκονομίας;
4.     Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τῶν ἑορτῶν μὲ τὰ γεγονότα καὶ τὰ πρόσωπα τῆς θείας οἰκονομίας;
5.     Ποιὲς ἑορτὲς ὀνομάζουμε «Δεσποτικές», «Θεομητορικές», «κινητές» καὶ «ἀκίνητες»;
6.     Ποῦ εἶναι ἀφιερωμένη ἡ κάθε ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος; (Ἑβδομαδιαῖος ἑορταστικὸς κύκλος).

Μάθημα 8
1.     Τί καὶ πότε ἑόρταζε ἡ Ἐκκλησία στὰ πρῶτα της χρόνια μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἐπιφανίων;
2.     Ποιὰ εἶναι τὰ στάδια τῆς ἑορτῆς μὲ τὰ ὁποῖα τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μία ἐπέτειο ἢ ἕνα σωτήριο γεγονός;
3.     Γιὰ ποιὸν λόγο ἐνανθρώπησε (=ἔγινε ἄνθρωπος) ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ;
4.     Ποιὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ α) γιὰ τὸν ἄνθρωπο, β) γιὰ τὴν κτίση ὁλόκληρη;

Μάθημα 9
1.     Ποιὲς εἶναι οἱ ἀκίνητες καὶ ποιὲς οἱ κινητὲς Δεσποτικὲς ἑορτές;
2.     Γιὰ ποιοὺς λόγους δίδαξε ὁ Χριστὸς στοὺς ἀνθρώπους;
3.     Ποιὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀκοῦμε στὰ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα στὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας;
4.     Γιὰ ποιοὺς λόγους ἔκανε τὰ διάφορα θαύματα ὁ Χριστός;
Μάθημα 10
1.     Σὲ ποιὰ πρόσωπα ἢ γεγονότα εἶναι ἀφιερώμενες οἱ ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος;
2.     Ποιὸ εἶναι τὸ βαθύτερο νόημα τῆς Σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ;
3.     Πῶς συμμετέχει ἕνας πιστὸς στὸ πάθος  τοῦ Χριστοῦ;
4.     Γιὰ ποιοὺς λόγους ἔνιψε ὁ Χριστὸς τὰ πόδια τῶν μαθητῶν Του πρὶν τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο;

Μάθημα 11
1.     Πῶς συμμετέχει ἕνας πιστὸς στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ;
2.     Γιὰ ποιοὺς λόγους πανηγυρίζει καὶ χαίρεται ὁ πιστὸς στὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ;

Μάθημα 12
1.     Ποιὰ εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸν θάνατο;
2.     Τί σημαίνει ἀθανασία γιὰ τὸν χριστιανό;
3.     Πῶς μπορεῖ ὁ πιστὸς χριστιανὸς νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν φόβο τοῦ θανάτου;

Μάθημα 13
1.     Ποιὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου;
2.     Ποιὰ εἶναι διαφορὰ μεταξὺ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ στὴν Καινὴ Διαθήκη;
3.     Ποιὸς εἶναι ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, σύμφωνα μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ;

Μάθημα 14
1.     Ποιὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς;
2.     Πῶς ἐνεργεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατὰ τὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας;
3.     Πῶς ἐνεργεῖ ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στὴν Ἐκκλησία; 

Μάθημα 15
1.     Οἱ διωγμοὶ ἀνέστειλαν τὴν ἐξάπλωση καὶ αὔξηση τῆς Ἐκκλησίας ἤ ὄχι;
2.     Γιὰ ποιοὺς λόγους οἱ χριστιανοὶ συγκεντρώνονται στὴν σύναξη τῆς θείας Εὐχαριστίας;
3.     Σὲ ποιοὺς τομεῖς διακρίνεται τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τοὺς ἀνθρώπους;

Μάθημα 16
1.     Ποιὲς εἶναι οἱ Θεομητορικὲς ἑορτές;
2.     Ποιὲς εἶναι οἱ Ἀκολουθίες πρὸς τιμὴν τῆς Θεοτόκου;
3.     Ποιὰ εἶναι ἡ θέση τῆς Θεοτόκου στὸ σχέδιο τῆς θείας Οἰκονομίας;
4.     Πῶς ὀνομάζεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὴν Μητέρα τοῦ Κυρίου (ὅροι-θεολογικὲς ἔννοιες, ὄχι ἐπωνυμίες);
5.     Ποιὲς εἶναι οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν σχετικὰ μὲ τὴν «σύλληψι» (πρὶν τὴν γέννηση) καὶ τὴν «κοίμησι» (θάνατο) τῆς Παναγίας;

Μάθημα 18
1.     Πότε ἔγινε ἡ ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ πότε ἑορτάζουμε αὐτὸ τὸ γεγονός;
2.     Ποιὸ ἦταν τὸ θεολογικὸ αἴτιο γιὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς εἰκονομαχίας;
3.     Γιὰ ποιοὺς θεολογικοὺς λόγους ἔχουμε στὴν Ἐκκλησία τὶς ἱερὲς εἰκόνες;
4.     Ποιὰ εἶναι τὰ ἰδιαίτερα  χαρακτηριστικὰ τῆς «Μακεδονικῆς Σχολῆς» καὶ ποιὰ τῆς «Κρητικῆς Σχολῆς» στὴν εἰκονογραφία;

Μάθημα 19
1.     Γιὰ ποιοὺς λόγους θεσπίσθηκε ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων;
2.     Σὲ ποιὲς ὁμάδες διακρίνονται οἱ Ἅγιοι Πάντες;
3.     Γιατὶ ὁ ἅγιος θεωρεῖται ὁ αὐθεντικὸς (ἀληθινός) ἄνθρωπος γιὰ τὴν Ἐκκλησία;
4.     Γιὰ ποιοὺς λόγους τιμᾶμε τοὺς ἁγίους στὴν Ἐκκλησία;

Μάθημα 21
1.     Νὰ περιγράψετε τὴν τελετὴ τοῦ Βαπτίσματος.
2.     Νὰ ἀναφέρετε τὰ ὑλικὰ καὶ τὰ σύμβολα ποὺ χρησιμοποιοῦνται κατὰ τὴν τελετὴ τοῦ Βαπτίσματος.
3.     Ποιὰ εἶναι τὰ βαθύτερα θεολογικὰ νοήματα τοῦ Βαπτίσματος;
4.     Ποιὰ εἶναι ἡ βαθύτερη σημασία τοῦ Χρίσματος;
5.     Γιὰ ποιοὺς λόγους ἐπικράτησε ὁ νηπιοβαπτισμὸς στὴν Ἐκκλησία;

Μάθημα 22
1.     Ποιὰ σχέση ἔχει ἡ θεία Εὐχαριστία μὲ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο;
2.     Πῶς ἐτελεῖτο ἡ θεία Εὐχαριστία: α) στὴν ἀποστολικὴ ἐποχή, β) στὴν μεταποστολικὴ ἐποχὴ καὶ γ) στὴν βυζαντινὴ ἐποχή;
Μάθημα 23
1.     Πῶς ὀνομάζεται τὸ πρῶτο μεγάλο μέρος τῆς θείας Λειτουργίας καὶ σὲ ποιὰ ἐπὶ μέρους τμήματα διακρίνεται;
2.     Πῶς ὀνομάζεται τὸ δεύτερο μεγάλο μέρος τῆς θείας Λειτουργίας καὶ σὲ ποιὰ ἐπὶ μέρους τμήματα διακρίνεται;
3.     Γιὰ ποιὰ αἰτήματα παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας;
4.     Γιὰ ποιὸν λόγο προηγεῖται ἡ ἀλληλοσυγχώρηση πρὶν ἀπὸ τὴν ἁγία Ἀναφορά;

Μάθημα 24
1.     Ποιὲς εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ κακοῦ, τῆς ἁμαρτίας, στὸν ἄνθρωπο καὶ στὴν κοινωνία;
2.     Τί σήμαινε στοὺς πρώτους αἰῶνες ἡ «δημόσια μετάνοια»;
3.     Ποιὰ εἶναι ἡ βαθύτερη σημασία τοῦ μυστηρίου τῆς Μετανοίας;
4.     Πῶς ὑπερβαίνει ἕνας χριστιανὸς τοὺς δισταγμοὺς ποὺ ἔχει γιὰ νὰ προσέλθει στὸ Μυστήριο τῆς Μετανοίας;
5.     Γιὰ ποιοὺς λόγους τὸ Μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι ὠφέλιμο καὶ χρήσιμο καὶ στὸν σημερινὸ ἄνθρωπο;

Μάθημα 25
1.     Ποιὸς εἶναι ὁ βαθύτερος σκοπὸς τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου;
2.     Ποιὸ εἶναι τὸ πρότυπο τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν συζύγων κατὰ τὴν Ἐκκλησία;
3.     Ποιὰ σύμβολα χρησιμοποιοῦνται στὸ μυστήριο τοῦ Γάμου καὶ ποιὲς βαθύτερες ἀλήθειες μᾶς διδάσκουν;
4.     Ποιὲς εἶναι οἱ διαφορὲς μεταξὺ πολιτικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ γάμου;

Μάθημα 26
1.     Τί ὀνομάζουμε ἀποστολικὴ διαδοχή;
2.     Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τῶν ἱερέων μὲ τὸν Χριστὸ κατὰ τὴν τέλεση τῶν μυστηρίων καὶ τῶν λατρευτικῶν πράξεων;
3.     Ποιοὶ εἶναι οἱ τρεῖς βαθμοὶ τῆς ἱερωσύνης καὶ ποιὰ ἡ ἀποστολὴ ἑνὸς ἑκάστου;
4.     Ἡ κατάργηση τοῦ ράσου τῶν κληρικῶν θὰ βελτίωνε τὴν ἀποστολή τους στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν κοινωνία;
5.     Γιὰ ποιοὺς λόγους ὑπάρχουν οἱ κληρικοὶ στὴν Ἐκκλησία;

Μάθημα 30
1.     Τί ὀνομάζονται τροπάρια καὶ σὲ ποιὲς κατηγορίες χωρίζονται;
2.     Ποιὰ εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ στὴν ἀνάπτυξη τῶν κοντακίων;
3.     Ποιοὶ ὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας συνέθεσαν κανόνες;
4.     Γιὰ ποιοὺς λόγους ὑπάρχουν οἱ ὕμνοι στὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας;
5.     Ποιοὶ νεοέλληνες λογοτέχνες ἔχουν ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας;

Μάθημα 31
Πῶς μποροῦν οἱ σημερινοὶ χριστιανοὶ νὰ κατανοοῦν τὴν γλῶσσα τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας;
Γιὰ ποιὸν λόγο δὲν χρησιμοποιεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μουσικὰ ὄργανα στὴν λατρεία της;

Μάθημα 32
1.     Πῶς ἑρμηνεύεται ἱστορικὰ ἡ ὑποβάθμιση καὶ περιθωροποίηση τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου στὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας;
2.     Πῶς μποροῦν νὰ συμμετέχουν περισσότερο ἐνεργὰ οἱ λαϊκοὶ στὴν τέλεση τῆς θείας λατρείας;

Μάθημα 33
1.     Πῶς συμμετεῖχαν ἱστορικὰ οἱ γυναῖκες στὸ ἔργο καὶ στὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας;
2.     Πῶς μποροῦν σήμερα οἱ γυναῖκες νὰ συμμετέχουν στὸ πολύπλευρο ἔργο καὶ στὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας;

Μάθημα 37
1.     Ποιὲς εἶναι οἱ βασικὲς θεωρίες τοῦ Πνευματισμοῦ;
2.     Γιὰ ποιοὺς λόγους ἡ Ἐκκλησία ἀπορρίπτει τὴν θεωρία γιὰ τὴν μετενσάρκωση τῶν ψυχῶν;

Μάθημα 38
Γιὰ ποιοὺς λόγους ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ τὸν Μασσονισμὸ ἀσυμβίβαστο μὲ τὴν χριστιανικὴ πίστη;

Μάθημα 40
Ποιὲς εἶναι οἱ ἀντιλήψεις τῆς Σαηεντολογίας;

Μάθημα 41
Μποροῦν οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ νὰ ἀποκαλοῦνται χριστιανοί;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ 

Την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την ίδρυση της Εκκλησίας           Σ – Λ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην θεία Ευχαριστία είναι η αλληλοσυγχώρηση των πιστών                       Σ – Λ.

Τα Χριστούγεννα ανήκουν στον κύκλο των κινητών εορτών   Σ – Λ.Η κοινότητα των πιστών προσεύχεται μόνο για τους παρόντες στην σύναξη της θείας Λειτουργίας                  Σ – Λ.

Κινητές εορτές ονομάζονται αυτές που έχουν ως κέντρο το Πάσχα και εορτάζονται κάθε χρόνο διαφορετική ημερομηνία, αλλά την ίδια πάντοτε ημέρα της εβδομάδος                   Σ – Λ.

Η λατρεία είναι έργο μόνον των ιερέων               Σ – Λ.

Τοποθετούμε λείψανα αγίων κάτω από την Αγία Τράπεζα, γιατί η Εκκλησία θεμελιώθηκε στο αίμα των μαρτύρων                 Σ – Λ.

Οι εορτές προς τιμή της Παναγίας λέγονται δεσποτικές           Σ – Λ.

Τον δεκαπενταύγουστο ψάλλουμε τον Ακάθιστο Υμνο Σ – Λ.

Η τριπλή ανάδυση και κατάδυση του βαπτιζόμενου στην κολυμβήθρα συμβολίζει την τριήμερη ταφή και ανάσταση του Κυρίου         Σ – Λ.

Οι μάρτυρες του Ιεχωβά υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός       Σ – Λ.

Τα αγγελικά τάγματα είναι δώδεκα          Σ – Λ.

Οι ακίνητες εορτές του χρόνου υπολογίζονται με κέντρο τα Χριστούγεννα Σ – Λ.

Θεομητορικές ονομάζονται οι εορτές προς τιμήν της Παναγίας          Σ – Λ.

Ο παρακλητικός κανόνας είναι αφιερωμένος στην Παναγία και διακρίνεται σε μικρό και μεγάλο                                    Σ – Λ.

Το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου ονομάζεται πολιτική οικονομία                    Σ – Λ.

Η ουσία του Θεού χαρακτηρίζεται ως απρόσιτη           Σ – Λ.

Οι ενέργειες του Θεού χαρακτηρίζονται ως μεθεκτές               Σ – Λ.

Κάθε χριστιανὸς ἔχει ἕναν φύλακα ἄγγελο ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς βαπτίσεώς του Σ – Λ.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Αναφορά στο κήρυγμα και στα θαύματα του Χριστού γίνεται κυρίως (στην διάρκεια της θείας Λειτουργίας):

α. Στο αποστολικό ανάγνωσμα

β. Στο ευαγγελικό ανάγνωσμα

γ. Στον χερουβικό ύμνο

δ. Στα αντίφωνα


Στὴν Μεγάλη Είσοδο γίνεται:

α. Η μεταφορά του ιερού Ευαγγελίου

β. Η κοινωνία των πιστών

γ. Η μεταφορά των τιμίων Δώρων

δ. Η διανομή του αντιδώρου


Μετάνοια είναι:

α. Ο φόβος και οι τύψεις της συνειδήσεως

β. Η αλλαγή τρόπου σκέψεως και ζωής

γ. Η απογοήτευση που νοιώθουμε μετά την αμαρτία

δ. Η ενοχή για την αμαρτία που διαπράξαμε


Τα στέφανα στην τελετή του γάμου συμβολίζουν:

α. Την σφραγίδα της ενώσεως και αμοιβαίας αγάπης

β. Την κοινή συμμετοχή στις χαρές και λύπες της ζωής

γ. Την αναγέννηση του ζευγαριού στην νέα του ζωή

δ. Την επιβράβευση για την καθαρότητα της ζωής των νυμφευομένων μέχρι τον γάμο


Η σωστή σειρά των μερών της Λειτουργίας των Κατηχουμένων είναι:

α. Αναγνώσματα, Δοξολογία, Μικρή Είσοδος, Αντίφωνα

β. Αντίφωνα, Δοξολογία, Αναγνώσματα, Μικρή Είσοδος

γ. Δοξολογία, Αντίφωνα, Αναγνώσματα, Μικρή Είσοδος

δ. Δοξολογία, Αντίφωνα, Μικρή Είσοδος, Αναγνώσματα


Το νερό του Βαπτίσματος συμβολίζει:

α. Την κάθαρση από τις αμαρτίες, το θάψιμο του παλαιού ανθρώπου

β. Την πάλη ενάντια στο κακό

γ. Την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος

δ. Την απόταξη από τον διάβολο


Η εισαγωγική τελετή του Βαπτίσματος περιλαμβάνει:

α. Τον αγιασμό του νερού, τους εξορκισμούς και την σύνταξη με τον Χριστό

β. Την άλειψη με άγιο έλαιο, τον αγιασμό του νερού και τους εξορκισμούς

γ. Τους εξορκισμούς, την σύνταξη με τον Χριστό και την ευλογία του ελαίου

δ. Τους εξορκισμούς, την σύνταξη με τον Χριστό και το Σύμβολο της Πίστεως


Η πρώτη φάση της θείας Οικονομίας ξεκίνησε με:

α. Την δράση των Πατριαρχών

β. Την γέννηση του Ιησού Χριστού

γ. Την ίδρυση της Εκκλησίας στον κόσμο

δ. Την δράση των Αποστόλων


Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα έχουμε την εορτή:

α. Της Αναλήψεως

β. Της Μεσοπεντηκοστής

γ. Της Πεντηκοστής

δ. Της Σαρακοστής


Τα βράδια των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος ψάλλουμε την ακολουθία:

α. Του εσπερινού της ιδίας ημέρας

β. Του όρθρου της επομένης ημέρας

γ. Του όρθρου της ιδίας ημέρας

δ. Του εσπερινού της επομένης ημέρας


Ο Θεός είναι:

α. Μία ουσία με τρείς φύσεις

β. Μία φύση με τρείς υποστάσεις

γ. Μία υπόσταση με τρείς φύσεις

δ. Μία υπόσταση με τρία πρόσωπα


Ἡ κορύφωση τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι ὅταν:

α. Διαβάζεται τὸ Εὐαγγέλιο

β. Ἀπαγγέλλεται τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως

γ. Κοινωνοῦν οἱ πιστοὶ

δ. Ὁ ἱερέας προσεύχεται νὰ κατέλθει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ νὰ μετατρέψει τὰ τίμια δῶρα σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΣ


              Α΄                                                         Β΄

1. Κυριακή                                                     α. Αγιος Νικόλαος

2. Δευτέρα                                                     β. Ανάσταση του Χριστού

3. Τρίτη                                                          γ. Αγιοι Απόστολοι

4. Τετάρτη                                                     δ. Σταύρωση του Χριστού

5. Σάββατο                                                    ε. Προδοσία του Χριστού

                                                                      στ. Άγιοι Άγγελοι

                                                                       ζ. Τίμιος Πρόδρομος

                                                                       η. Άγιοι Μάρτυρες

                                                                       θ. Τρεις Ιεράρχες
----------
1. Αρχή Τριωδίου                                      α. Γρηγόριος ο Παλαμάς

2. Α’ Κυριακή των Νηστειών                      β. Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου

3. Γ’ Κυριακή των Νηστειών                       γ. Αναστήλωση των ιερών εικόνων

4. Δ’ Κυριακή των Νηστειών                      δ. Ανδρέας Κρήτης

5. Ε’ Κυριακή των Νηστειών                       ε. Ρωμανός ο Μελωδός

                                                                 στ. Ιωάννης ο Σιναΐτης

                                                                 ζ. Μαρία η Αιγυπτία

                                                                 η. Μαρία η Μαγδαληνή

---------------------------

1. Υπαπαντή του Κυρίου                             α. 15 Αυγούστου

2. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου                    β. 25 Δεκεμβρίου

3. Θεοφάνεια                                              γ. 6 Αυγούστου

4. Μεταμόρφωση του Σωτήρος                     δ. 25 Μαρτίου

5. Κοίμηση της Θεοτόκου                            ε. 6 Ιανουαρίου

                                                                 στ. 2 Φεβρουαρίου

                                                                   ζ. 1 Ιανουαρίου

                                                                    η. 6 Φεβρουαρίου1. Μεγάλη Δευτέρα                         α. Άλειψη των ποδιών του Ιησού με μύρο

2. Μεγάλη Τρίτη                               β. Άκαρπη συκιά - Ιωσήφ

3. Μεγάλη Τετάρτη                          γ. Παραβολή δέκα παρθένων

4. Μεγάλη Πέμπτη                           δ. Ιερός νιπτήρας – Μυστικός Δείπνος

5. Μέγα Σάββατο                             ε. Φρικτά πάθη του Σωτήρος

                                                      στ. Σταύρωση του Κυρίου

                                                       ζ. Προδοσία του Κυρίου

                                                       η. Ταφή του Κυρίου

                                                        θ. Ανάσταση του Κυρίου

                                                                       ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ


Για ποιόν λόγο η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί νερό στο μυστήριο του Βαπτίσματος;

Σε ποιους αναφέρεται η Λειτουργία των Κατηχουμένων και τι περιλαμβάνει;

Πόσοι και ποιοι είναι οι βαθμοί της Ιεροσύνης; Ποια είναι η αρμοδιότητα του καθενός;

Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τους δισταγμούς μας και τι μπορεί να μας ωθήσει τελικά στο μυστήριο της εξομολογήσεως;

Ποιοι συμβολισμοί υπάρχουν στο μυστήριο του Γάμου;

Σε ποιους αναφέρεται η Λειτουργία των πιστών και τι περιλαμβάνει;

Γιατί η Εκκλησία δεν επικροτεί την επιλογή του πολιτικού γάμου για τα μέλη της;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μετάνοιας και μεταμέλειας;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα ορθόδοξης Λατρείας;

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην μαγεία και στην χριστιανική πίστη;

Ποια είναι η συμμετοχή και ο ρόλος της Θεοτόκου στο σχέδιο της θείας Οικονομίας;

Ποιες είναι οι διαφορές της διδασκαλίας για την γέννηση και την κοίμηση της Θεοτόκου μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών;

Τι ονομάζουμε στην Εκκλησία «θεία οικονομία» και ποιες είναι οι φάσεις του;

Τι σημαίνει για την ζωή των χριστιανών το νίψιμο των ποδιών των μαθητών Του από τον Χριστό;

Ποιος είναι ο βαθύτερος σκοπός του μυστηρίου του Γάμου;

Πως αντέδρασε η Εκκλησία στην πρόκληση των αιρέσεων;

Τι σημαίνει το «κατ’ εἰκόνα» και τι το «καθ’ ὁμοίωσιν» Θεού στην δημιουργία του ανθρώπου;

Πως ο άνθρωπος νικά στην καθημερινή του ζωή τον θάνατο;

Ποιο είναι το νόημα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος;

Για ποιόν λόγο έγινε ο Υιός του Θεού και άνθρωπος;

Ποιο είναι το έργο της Εκκλησίας;

Πως βοηθά το μυστήριο της Μετανοίας τον σύγχρονο άνθρωπο;

Ποιος είναι ο σκοπός τελέσεως του μυστηρίου του Ευχελαίου;

Τι εννοούμε με τον όρο «αποστολική διαδοχή»;

Ποιες είναι οι ακολουθίες προς τιμή της Θεοτόκου και πότε ψάλλονται;

Ποιοι είναι οι βασικοί σταθμοί στην εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας;

Να αναφέρετε την ιστορική εξέλιξη των εορτών των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων.

Ποια είναι τα όπλα του πιστού για να αντιμετωπίσει τον διάβολο;

Τι είναι τα πονηρά πνεύματα, πως προήλθαν και ποιο είναι το έργο τους;

Τι προσέφερε ο Κύριος με τα θαύματά Του και τι καινούργιο δείχνουν αυτά για την Βασιλεία του Θεού;

Τι συμβολίζει στο Μυστήριο του Βαπτίσματος η κοπή των μαλλιών (τριχοκουρία);

Τι συμβολίζει στο Μυστήριο του Βαπτίσματος η επάλειψη με έλαιο;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες θεομητορικές εορτές;

Τι συμβολίζει στο Μυστήριο του Γάμου το κοινό ποτήριο;

Τι συμβολίζει στο Μυστήριο του Γάμου ο χορός του Ησαΐα;

Τι ονομάζει η Εκκλησία πνευματικό θάνατο;

Γιατί ο θάνατος χαρακτηρίζεται ως κοίμηση στην γλώσσα της Εκκλησίας;

Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τῆς θείας Εὐχαριστίας μὲ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο;

Ποιὸ εἶναι τὸ ἔργο τῶν ἀγγέλων;

Γιατὶ ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀποκαλεῖ τὸν διάβολο ἀνθρωποκτόνο;

«Συγκατάβασις γὰρ θεϊκή, οὐ μετάβασις δὲ τοπικὴ γέγονε». Τί σημαίνει ὁ στίχος αὐτὸς γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος;ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ


Κατὰ την εορτή της Μεταμορφώσεως η Εκκλησία κάνει λόγο για έναν κόσμο μεταμορφωμένο. Ποια χαρακτηριστικά του σημερινού μας κόσμου θα άξιζε να μεταμορφωθούν και γιατί;

Αφού ο Χριστός με την Ανάληψή Του έφυγε από τον κόσμο μας, πως τηρείται η υπόσχεσή Του ότι θα είναι μαζί μας σε όλους τους αιώνες;

Ποιο είναι το νόημα της Αναστάσεως του Χριστού και για ποιους λόγους έχει θεμελιώδη σημασία για τον κάθε χριστιανό;

Λαμβάνοντας υπόψη το θαυματουργικό έργο του Χριστού και την ανάμνησή του στην Λατρεία να αναλύσετε την φράση: «Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, για να θεραπεύσει τις ψυχές και τα σώματα των ανθρώπων».

Η Εκκλησία υποστηρίζει ότι ο Μασονισμός αποτελεί θρησκευτικό φαινόμενο. Ποια επιχειρήματα επικαλείται;

Γιατί ο άγιος θεωρείται πρότυπο του αληθινού ανθρώπου;

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην μακεδονική και στην κρητική εικονογραφική σχολή;

Σήμερα το κακό έχει κυριέψει την ζωή μας με πολλούς τρόπους. Να αναφέρετε σύγχρονες μορφές του κακού, καθώς και με ποια μέσα ο σημερινός χριστιανός μπορεί να τις αντιμετωπίσει.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ζωγραφική απεικόνιση του Χριστού είναι ειδωλολατρία. Τι διδάσκει σχετικά η Ορθόδοξη Εκκλησία;

Ποιες αλλαγές θα προτείνατε στον ιερέα της ενορίας σας για να καταστεί η λατρεία περισσότερο συμμετοχική και ελκυστική για τους νέους;

Αφού διατυπώσετε το τριαδικό δόγμα να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης κοινωνίας, η οποία θα λειτουργούσε με πρότυπό της την κοινωνία της Αγίας Τριάδος.

Ο θάνατος, ιδιαίτερα ο αιφνίδιος, βυθίζει τους ανθρώπους στην θλίψη και τον πόνο. Οι εκδηλώσεις του ανθρώπινου πόνου είναι καθ’ όλα σεβαστές και απόλυτα δικαιολογημένες. Πιστεύετε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των ανθρώπων που δεν πιστεύουν και των χριστιανών στον τρόπο αντιμετωπίσεως αυτού του πένθους; Που στηρίζεται η ελπίδα των χριστιανών;

Ο απόστολος Παύλος παραλληλίζει την σχέση των δύο συζύγων με την σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Με βάση αυτό: α) πως λειτουργεί αυτή η σχέση σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο; Και β) Μήπως οι αντιλήψεις του αποστόλου Παύλου γι’ αυτή την σχέση είναι υποτιμητικές για την γυναίκα;

Για κάποιους εκ των νεωτέρων αγίων υπάρχουν φωτογραφίες τους. Γιατί η Εκκλησία δεν τις χρησιμοποιεί ως εικονίσματα, αλλά δημιουργεί νέες εικόνες με μεταμορφωμένα και αλλοιωμένα τα φυσικά χαρακτηριστικά τους;
Δεν υπάρχουν σχόλια: