Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Δ. Βογιατζή, Επιστημονικές προϋποθέσεις του προτεινόμενου Νέου Πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών


  στο Σωτ. Μιχελιουδάκη - Ευ. Πεπέ, Το μάθημα των Θρησκευτικών, Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2014, 127-140

Δεν υπάρχουν σχόλια: