Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Κατά τῆς ὁμοφυλοφιλίας

Κατὰ τῆς ὁμοφυλοφιλίας
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Νομοθέτης τις παρ' αὐτοῖς οἰκέτας ἐκέλευσε μήτε ξηραλοιφεῖν μήτε παιδεραστεῖν, τοῖς ἐλευθέροις τῆς προεδρείας παραχωρήσας ταύτης, μᾶλλον δὲ τῆς ἀσχημοσύνης ... καὶ τοῦτο ὁ σοφώτατος τῶν Ἀθηναίων δῆμος καὶ ὁ μέγας παρ' αὐτοῖς Σόλων. Καὶ ἕτερα δὲ πολλὰ τῶν φιλοσόφων βιβλία ταύτης ἄν τις εὕροι γέμοντα τῆς νόσου ... Ἃ γὰρ αἱ παραγενόμεναι πάσχουσι γυναῖκες, ταῦτα καὶ οὗτοι· μᾶλλον δὲ ἐκείνων ἀθλιώτερα. Ταῖς μὲν γάρ, εἰ καὶ παράνομος, ἀλλὰ κατὰ φύσιν ἡ μίξις, αὕτη δὲ καὶ παράνομος καὶ παρὰ φύσιν ... Τὸ γὰρ ὑπὸ τῶν οἰκείων ὑβρίζεσθαι ἐλεεινότερον τοῦ παρὰ τῶν ἀλλοτρίων. Τούτους ἐγὼ καὶ ἀνδροφόνους χείρους εἶναί φημι· καὶ γὰρ βέλτιον ἀποθανεῖν, ἢ ζῆν ὑβριζόμενον οὕτως. Ὁ μὲν γὰρ ἀνδροφόνος τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος διέρρηξεν, οὗτος δὲ τὴν ψυχὴν μετὰ τοῦ σώματος ἀπώλεσε ... Τί ἂν εἴποιμεν περὶ τῆς μανίας ταύτης, ἣ τοσοῦτον πορνείας χείρων ἐστίν, ὅσον οὐδὲ ἔστιν εἰπεῖν; Οὐδὲ γὰρ τοῦτο λέγω μόνον, ὅτι γέγονας γυνή, ἀλλ' ὅτι ἀπώλεσας καὶ τὸ εἶναι ἀνήρ, καὶ οὔτε εἰς ταύτην μετέστης τὴν φύσιν, οὔτε ἣν εἶχες διετήρησας, ἀλλὰ κοινὸς ἑκατέρας ἐγένου προδότης, καὶ παρὰ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἄξιος ἐλαύνεσθαι καὶ καταλεύεσθαι, ἅτε ἑκάτερον ἀδικήσας τὸ γένος ... Οὐ γάρ ἐστιν ἴσον εἰς γυναικείαν μεταβαλεῖν φύσιν, καὶ μένοντα ἄνδρα γενέσθαι γυναῖκα, μᾶλλον δὲ μήτε τοῦτο μήτε ἐκεῖνο ... Πόσαι γέενναι τούτοις ἀρκέσουσιν; Εἰ δὲ γεέννης καταγελᾷς ἀκούων καὶ ἀπιστεῖς, ἐκεῖνο τὸ πῦρ ἀναμνήσθητι τῶν Σοδόμων ... Τοιαύτη γὰρ ἡ μίξις τῶν ἀνδρῶν τῆς γῆς Σοδόμων, τὸ τοιοῦτον σῶμα ἀχρηστότερον ἀποφαίνεται. Τί γὰρ ἀνδρὸς πεπορνευμένου μυσαρώτερον; τί δὲ ἐναγέστερον; Ὢ τῆς μανίας, ὢ τῆς παραπληξίας .. Ὧ καὶ ἀλόγων ὑμεῖς ἀνοητότεροι καὶ κυνῶν ἀναιδέστεροι. Οὐδαμοῦ γὰρ τοιαύτη μίξις παρ' ἐκείνοις, ἀλλ' ἐπιγινώσκει τοὺς ἰδίους ὅρους ἡ φύσις.

(Εἰς Ῥωμαίους, ὁμιλία Ε', 3 ΕΠΕ 16Β, 414-420· ὁμιλία Δ', γ' PG 60, 419- 420. Παρά: Βασιλείου Χαρώνη - Οὐρανίας Λανάρα, Παιδαγωγικὴ Ἀνθρωπολογία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τόμος Γ΄, Ἀθήνα 1995, σσ. 568-570).

Κάποιος δικός τους νομοθέτης ὅρισε μὲ νόμο οἱ δοῦλοι νὰ μὴν ἀθλοῦνται οὔτε νὰ ἔχουν ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις, παραχώρησε ὅμως στοὺς ἐλεύθερους πολίτες αὐτὸ τὸ δικαίωμα τῆς παιδεραστίας, ἢ καλύτερα αὐτὴν τὴν αἰσχρότητα ... Κι αὐτὸ τὸ ἔκαμε ὁ σοφώτατος λαὸς τῶν Ἀθηναίων καὶ ὁ μεγάλος νομοθέτης τους ὁ Σόλων. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλὰ βιβλία φιλοσόφων ποὺ περιγράφουν καὶ ἐγκρίνουν αὐτὴ τὴν ἀρρώστια τῆς ὁμοφυλοφιλίας ... Αὐτὰ δηλαδὴ ποὺ παθαίνουν οἱ πόρνες γυναῖκες, τὰ ἴδια παθαίνουν καὶ αὐτοί, ἢ καλύτερα χειρότερα ἀπὸ αὐτά. Γιατὶ σ' αὐτές, ἂν καὶ εἶναι παράνομη ἡ σαρκικὴ μίξη, εἶναι ὅμως σύμφωνη μὲ τὴ φύση, ἐνῶ ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι καὶ παράνομη καὶ ἀντίθετη μὲ τὴ φύση ... Πράγματι εἶναι χειρότερο νὰ προσβάλλεται κανεὶς ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ φύλου του, παρὰ ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ ἄλλου φύλου. Ἐγὼ ὑποστηρίζω ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι χειρότεροι ἀπὸ τοὺς δολοφόνους· γιατὶ εἶναι προτιμότερο νὰ πεθάνει κανείς, παρὰ νὰ ζεῖ καὶ νὰ ἐξευτελίζεται μ' αὐτὸν τὸν τρόπο. Καθόσον ὁ δολοφόνος χωρίζει τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα, ἐνῶ αὐτὸς καταστρέφει τὴν ψυχὴ μαζὶ μὲ τὸ σῶμα ... Τί θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε γι' αὐτὴ τὴ μανία, ποὺ εἶναι τόσο πολὺ χειρότερη ἀπὸ τὴν πορνεία, ὥστε νὰ μὴ μποροῦμε νὰ τὸ παραστήσουμε. Γιατὶ δὲν λέω μόνον αὐτό, ὅτι ἔγινες γυναίκα, ἀλλ' ὅτι ἔχασες καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἄνδρα, καὶ οὔτε τὴ φύση τῆς γυναίκας πῆρες, οὔτε διατήρησες τὴ φύση τοῦ ἄνδρα, τὴν ὁποία εἶχες, ἀλλὰ ἔγινες προδότης καὶ τῶν δύο φύσεων καὶ ἄξιος νὰ διασύρεσαι καὶ νὰ λιθοβολεῖσαι καὶ ἀπὸ ἄνδρες καὶ ἀπὸ γυναῖκες, ἐπειδὴ ἀδίκησες καὶ τὰ δύο φύλα ... Γιατὶ δὲν εἶναι τὸ ἴδιο νὰ μεταβάλει κανεὶς τὴ φύση του σὲ γυναικεία καί, ἐνῶ εἶναι ἄνδρας, νὰ παίρνει τὴ θέση τῆς γυναίκας, ἢ καλύτερα εἶναι ἀφύσικο νὰ μὴν εἶναι κανεὶς οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο ... Πόσες κολάσεις πρέπει νὰ εἶναι φυλαγμένες γι' αὐτούς; Ἂν ὅμως ἀκούγοντας γιὰ κόλαση περιγελᾶς καὶ δὲν πιστεύεις, θυμήσου ἐκείνη τὴ φωτιὰ τῶν Σοδόμων. Γιατὶ τέτοια ἦταν ἡ σαρκικὴ μίξη τῶν ἀνδρῶν τῆς χώρας τῶν Σοδόμων, σχέση ποὺ ἔκανε τὸ σῶμα τῶν ὁμοφυλόφιλων ἄχρηστο καὶ αἰσχρό. Γιατὶ τί ὑπάρχει πιὸ σιχαμερὸ ἀπὸ ἕναν ἄνδρα πάνω στὸν ὁποῖον ἔχουν ἀσελγήσει σὰν νὰ εἶναι γυναίκα πόρνη; Τί ὑπάρχει βρωμερότερο; Πώ, πὼ μανία! πώ, πὼ παραφροσύνη! Ὡς πρὸς αὐτό, πιὸ ἀνόητοι εἶσθε σεῖς ἀπὸ τὰ ἄλογα ζῶα καὶ πιὸ ἀναιδεῖς ἀπὸ τὰ σκυλιά. Γιατὶ σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν συναντᾶται τέτοια διάστροφη σχέση στὰ σκυλιά, ἀλλὰ ἡ φύση γνωρίζει καλὰ καὶ σέβεται τὶς ἰδιότητες κάθε φύλου.Δεν υπάρχουν σχόλια: