Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Ἰ.Κ.Ἀγγελοπούλου, Σύγχρονοι ἅγιοι στό διαδίκτυο


Ἰωάννου Κ. Ἀγγελοπούλου
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ἀκτῖνες (2018) 158-160


            «Ὡς πορφύραν καὶ βύσσον ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη …», ψάλλομε σὲ ἕνα τροπάριο. Οἱ ἅγιοι θεωροῦνται τὸ κόσμημα καὶ τὸ ἀγλάϊσμα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἰδιαιτέρως οἱ ἅγιοι μάρτυρες ὅλων τῶν ἐποχῶν. Στὶς ἡμέρες τὶς ὁποῖες διανύομε ὁ Πανάγαθος Θεὸς ἀναδεικνύει συνεχῶς νέα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα τὸν ἠγάπησαν καὶ ἔγιναν θεοειδεῖς καὶ θεοὶ κατὰ χάριν. Πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἔζησαν στὸν ταραγμένο 20ο αἰῶνα, ἐν τῷ μέσῳ τοῦ κόσμου ἀρκετὰ ἐξ αὐτῶν καὶ ἔλαμψαν «ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ» (Σ.Σολ. 3: 6) μέσῳ τῶν θλίψεων καὶ τῶν δοκιμασιῶν, τὶς ὁποῖες ὑπέφεραν διὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, βαστάζοντα «τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου» (Γαλ. 6:  17), ὅπως διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Γιὰ κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους ἔχουν δημιουργηθῆ, πέραν τῶν βίων τους, καὶ ἐνδιαφέροντα ντοκυμανταίρ. Μία ἐπιλεκτικὴ ἀναφορὰ θὰ κάνωμε στὸ σημερινό μας σημείωμα.
        Ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (1880-1955) θεωρεῖται ὁ νέος Χρυσόστομος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας. Ἔλαβε μεγάλη μόρφωσι, μὲ πέντε διδακτορικοὺς τίτλους σὲ διάφορα Πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης. Σὲ ἡλικία 39 ἐτῶν ἐξελέγη ἐπίσκοπος Ἀχρίδος. Ἐδιώχθη ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τῆς χώρας του καὶ ἐκοιμήθη, προσευχόμενος, στὶς Η.Π.Α. ὅπου εἶχε καταφύγη. Τὸ σκήνωμά του ἐπέστρεψε στὴν Σερβία τὸ 1991. Στὴν Ἑλλάδα τὸν γνωρίσαμε ἀπὸ τὶς μεταφράσεις τῶν λίαν ἀξιολόγων συγγραμμάτων του (ἐπὶ παραδείγματι: Ἀργὰ βαζίζει ὁ Χριστός, Δὲν ἀρκεῖ μόνον ἡ πίστη…). Ἕνα ἐνδιαφέρον ντοκυμανταὶρ γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν δρᾶσι του εὑρίσκεται στὸν ἱστότοπο: https://www.youtube.com/watch?v=EcDe3eLsXW0
         Ὁ ἅγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς εἶναι ἀπὸ τοὺς πλέον δημοφιλεῖς συγχρόνους ἁγίους. Ἐγεννήθη τὸ 1877 καὶ ἐκοιμήθη τὸ 1961. Ὁ βίος του στὰ ἑλληνικὰ συνεγράφη ἀπὸ τὸν νῦν Μητροπολίτη Ἀργολίδος κ. Νεκτάριο Ἀντωνόπουλο καὶ πρόκειται περὶ ἑνὸς συναρπαστικοῦ βιβλίου. Γιὰ τὸν ἅγιο Λουκᾶ ὑπάρχει στὸ διαδίκτυο μία κινηματογραφικὴ ταινία ὑπὸ τὸν τίτλο: «Θεραπεύοντας τὸν φόβο», μὲ ἑλληνικοὺς ὑποτίτλους. https://www.youtube.com/watch?v=LP0uxghhX78. Ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ ἐνδιαφέροντα ντοκυμανταίρ, ἕνα τῆς ρωσσικῆς τηλεοράσεως https://www.youtube.com/watch?v=xTbaMdpW48A καὶ ἕνα δημιουργημένο ἀπὸ τὴν Μονὴ τοῦ ἁγίου Πορφυρίου στὸ Μήλεσι τῆς Ἀττικῆς (βλ. https://www.youtube.com/watch?v=tzj0J2v_0GI γιὰ τὸ α' μέρος).
            Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ὑπῆρξε ἅγιος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας (1894-1979). Ἐσπούδασε θεολογία καὶ διετέλεσε Καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς Θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Βελιγραδίου. Θεωρεῖται ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ πολέμιος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Παρέμεινε ἐκ πεποιθήσεως στὸν βαθμὸ τοῦ πρεσβυτέρου (ἱερομόναχος, ἀρχιμανδρίτης), ἀρνηθεὶς τὴν ἐκλογή του στὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα. Ἐδιώχθη ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τῆς χώρας του καὶ παρ’ ὀλίγον νὰ ἐκτελεσθῆ «ὡς ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ». Ἀπελύθη ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο μαζὶ μὲ 200 ἀκόμη καθηγητὲς καὶ περιωρίσθη σὲ διαφόρους μονάς. Ὀλίγο πρὸ τοῦ θανάτου του, τὸ 1978, ὡλοκλήρωσε τὴν τρίτομο Δογματική του μὲ τὸν τίτλο Ὀρθόδοξος Φιλοσοφία τῆς Ἀληθείας. Πνευματικὰ ἀναστήματα αὐτοῦ τοῦ ἁγίου εἶναι οἱ ἑλληνομαθεῖς καὶ γνωστοὶ στὴν Ἑλλάδα ἐπίσκοποι Ἀμφιλόχιος Ράντοβιτς, Εἰρηναῖος Μπούλοβιτς καὶ Ἀρτέμιος Ραντοσάβλιεβιτς. Στὰ ἑλληνικὰ κυκλοφοροῦν δύο ἔργα του: Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος καὶ Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμός. Ἕνα σύντομο ντοκυμανταὶρ γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου ὑπάρχει στὸν ἱστότοπο: https://www.youtube.com/watch?v=ogrXOu4Nk1c
      Ὁ ἅγιος Παΐσιος (Ἐζνεπίδης) εἶναι ὁ πλέον γνωστὸς ἀσκητὴς καὶ ἁγιορείτης τῆς ἐποχῆς μας (1924-1991). Ὁ βίος του ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴν Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, τὸ ὁποῖο ἵδρυσε ὁ ἅγιος καὶ στὸ ὁποῖο εὑρίσκεται ὁ τάφος του. Οἱ διδαχές του κυκλοφοροῦν ἐδῶ καὶ χρόνια ἀπὸ τὸ ἴδιο Ἡσυχαστήριο, πρὸς τὸ παρὸν σὲ ἕξι θεματικοὺς τόμους καὶ ἔχουν μεταφρασθῆ καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες γλῶσσες. Γιὰ τὸν ἅγιο Παΐσιο ὑπάρχουν πολλὰ ντοκυμανταὶρ στὸ διαδίκτυο καὶ ἀφιερώματα τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν. Παραπέμπω στὸ ρωσσικῆς παραγωγῆς σχεδὸν πεντάωρο ντοκυμανταὶρ στὸν ἱστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=ogrXOu4Nk1c, στὸ ντοκυμανταὶρ τὸ ὁποῖο παρήγαγε ἡ Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη https://www.youtube.com/watch?v=odM5kpiRiSo, καθὼς καὶ στὸ τηλεοπτικὸ ἀφιέρωμα https://www.youtube.com/watch?v=RnBfd-RjcPY
            Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης (1920-1991). Γιὰ τὴν ὁσιακὴ μορφή του ἔχει ἐκδοθῆ παλαιότερα τὸ βιβλίο τοῦ Στυλιανοῦ Παπαδόπουλου, Ὁ μακαριστὸς Ἰάκωβος Τσαλίκης καὶ προσφάτως ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Δαυίδ τὸ βιβλίο Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος (Τσαλίκης). Γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν δρᾶσι τοῦ λαοφιλοῦς καὶ χαρισματικοῦ αὐτοῦ ἁγίου ὑπάρχει τὸ ἑξῆς ἐνδιαφέρον ντοκυμανταίρ: https://www.youtube.com/watch?v=2nBcLAN1fa8
            Ἅγιος Πορφύριος Μπαϊρακτάρης (1906-1991). Τὸ βιβλίο Βίος καὶ Λόγοι ἐκδόσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων μᾶς δίνει μία πρώτη εἰκόνα γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν δρᾶσι τοῦ ἁγίου αὐτοῦ ὁ ὁποῖος ἔζησε καὶ διηκόνησε στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, τὴν Ὁμόνοια, στὴν Πολυκλινικὴ Ἀθηνῶν ἐπὶ 33 χρόνια. Σύντομο ντοκυμανταὶρ μπορεῖ νὰ βρῆ κάποιος στὸν ἱστότοπο: https://www.youtube.com/watch?v=UpuLzvxMStc.
            Τὰ σημειωθέντα ἀνωτέρω ὀπτικὰ ὑλικὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ποικιλοτρόπως ἀπὸ τοὺς πιστοὺς προκειμένου νὰ γνωρίσουν καὶ νὰ ἐμπνευσθοῦν ἀπὸ τὴν ἁγία ζωὴ αὐτῶν τῶν θεοφιλῶν προσώπων. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀξιοποίησις φανερώνει τὴν θετικὴ πλευρὰ τῆς τεχνολογίας καὶ τοῦ διαδικτύου πρὸς προβολὴ καὶ διάδοσι τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἀρετῆς.


Δεν υπάρχουν σχόλια: