Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Ἰ.Κ.Ἀγγελοπούλου, Διωκόμενοι χριστιανοί σήμεραἸωάννου Κ. Ἀγγελοπούλου
ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ἀκτῖνες (2018) 45-47

Μὲ ἕνα πολὺ εὔγλωττο τίτλο ἐδημοσιεύθη προσφάτως ἀναφορὰ γιὰ τοὺς διωκομένους χριστιανοὺς στὸν πλανήτη μας σήμερα: «Καταδιωγμένοι καὶ λησμονημένοι». Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ περιλαμβάνει στοιχεῖα καὶ φωτογραφίες γιὰ τοὺς διωγμούς, τοὺς ὁποίους σήμερα ὑφίστανται οἱ μαθητὲς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ ἔχει ἐκπονηθῇ ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ὀργάνωσι «Aid to the Church in Need» (Βοήθεια στὴν ἐμπερίστατο Ἐκκλησία), ἀφορᾶ τὸ διάστημα 2015-2017 καὶ εἶναι προσβάσιμος στὸ διαδίκτυο 


(https://www.churchinneed.org/wp-content/uploads/2017/10/ persecution-1-1.pdf). Τὴν ἀναφορὰ σχολιάζει καὶ μεταφράζει κάποια ἀποσπάσματά της ὁ κ. Ν. Ράπτης στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Παρεμβολή (122). Ἀντιγράφομε ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ δημοσίευμα κάποια χαρακτηριστικὰ κομμάτια:
«Σὲ διακόσια ἑκατομμύρια ὑπολογίζονται σήμερα οἱ χριστιανοὶ ποὺ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο ἀντιμετωπίζουν διακρίσεις καὶ κοινωνικὲς πιέσεις λόγω τῆς πίστης τους. Οἱ συντριπτικὰ περισσότεροι παραμένουν ἀκλόνητοι στὴν ἀγάπη τους στὸν Χριστό, παρὰ αὐτὸ ποὺ οἱ σχετικὲς ἐκθέσεις ὀνομάζουν "πιέσεις", ποὺ στὴν πραγματικότητα περιγράφει ἕνα εὐρὺ φάσμα διώξεων, ἀπὸ τὸν κοινωνικὸ στιγματισμὸ καὶ τὴν ἐπαγγελματικὴ ὑποβάθμιση ἕως τὴ φυλάκιση, τὸν βασανισμὸ καὶ τὴν ἐκτέλεση ... Τὴν τελευταία διετία σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς χῶρες ποὺ ἐξετάστηκαν, ἡ θέση τῶν χριστιανῶν ἐπιδεινώθηκε σὲ σχέση μὲ τὸ 2015. Αὐξήθηκαν ἡ βία καὶ ἡ καταπίεση. Αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικό, μὲ δεδομένη τὴν ἐπιδείνωση τῶν συνθηκῶν ζωῆς τῶν χριστιανῶν ποὺ εἶχε ἤδη προηγηθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἡ μόνη χώρα ὅπου δὲν διαπιστώθηκε ἐπιδείνωση τῆς θέσης τῶν χριστιανῶν ἦταν ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία. Ἀλλὰ ἐκεῖ ἡ κατάσταση ἦταν ἤδη τόσο κακή, ποὺ δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιδεινωθεῖ ... Στὴν Κίνα, ὁ Πρόεδρος τῆς χώρας περιέγραψε τὸν χριστιανισμὸ ὡς "ξένη ἐπιβουλή". Οἱ κινεζικὲς ἀρχὲς κατηγοροῦν τοὺς Κινέζους χριστιανοὺς γιὰ "ἀπειθαρχία". Ἐνῶ τὸ κύμα τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῆς χώρας διογκώνεται, οἱ ἀρχὲς συνεχίζουν νὰ κατεδαφίζουν ἐκκλησίες γιὰ πολεοδομικοὺς δῆθεν λόγους καὶ νὰ ἀφαιροῦν τὸ σῆμα τοῦ σταυροῦ ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ναούς. Μέσα σὲ ἕνα χρόνο, κατεδαφίστηκαν ἄνω τῶν 2.000 ἐκκλησιῶν. Ὁρισμένες τοπικὲς ἀρχὲς ἀπαγόρευσΑν τὰ ...  χριστουγεννιάτικα δέντρα ἢ τὴν ἀποστολὴ εὐχετηρίων καρτῶν. Ἀλλὰ εἰς μάτην. Ὑπολογίζεται πὼς σὲ εἴκοσι χρόνια ἡ Κίνα θὰ εἶναι ἡ χώρα μὲ τοὺς περισσότερους χριστιανοὺς στὸν κόσμο! ... Τέλος, ἰδιαίτερα θλιβερὴ εἶναι ἡ ἀποσιώπηση τῶν δεινῶν τῶν χριστιανῶν ἀπὸ ὁρισμένες χριστιανικὲς ἐκκλησίες, γιὰ δογματικοὺς λόγους. Δυστυχῶς, σὲ ὁρισμένους κύκλους προτεσταντῶν, ὀρθοδόξων καὶ ρωμαιοκαθολικῶν, ὑπάρχει μιὰ διστακτικότητα νὰ ἀναφερθοῦν στὸ μαρτύριο χριστιανῶν ποὺ ἀνήκουν σὲ διαφορετικὲς ὁμολογίες, ἀπὸ φόβο μήπως φανοῦν ὑποχωρητικοὶ σὲ θεολογικὰ θέματα. Ἀλλὰ οἱ βασανιστὲς καὶ οἱ ἐκτελεστὲς δὲν ἔχουν ἀνάλογες εὐαισθησίες».
Μία ἄλλη ὀργάνωσις, στὴν Βρεττανία αὐτὴν τὴν φορά, ἐδημοσίευσε στοιχεῖα γιὰ θανατώσεις χριστιανῶν ἕνεκα τῆς πίστεώς των κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2017. Πρόκειται γιὰ τὴν ὀργάνωσι Open Doors. Καὶ τὰ στοιχεῖα αὐτῆς εἶναι συγκλονιστικά. Ἀντιγράφομε ἀπὸ τὴν εἰδησεογραφία:
«Περισσότεροι ἀπὸ 3.000 χριστιανοὶ –ἐκ τῶν ὁποίων τὰ δύο τρίτα στὴ Νιγηρία– σκοτώθηκαν σὲ ὅλον τὸν κόσμο μέσα σὲ ἕναν χρόνο, ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016 μέχρι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2017, γιὰ λόγους ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν πίστη τους. Αὐτὸ ὑποστηρίζει σὲ μιὰ ἔκθεσή της ἡ μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωση Open Doors. Ἡ προτεσταντικὴ ὀργάνωση ἔδωσε στὴ δημοσιότητα τὸν "Κατάλογο τοῦ 2018" μὲ τὶς "50 χῶρες στὶς ὁποῖες διώκονται περισσότερο οἱ χριστιανοί". Μεταξὺ ἄλλων ὑποστηρίζει ὅτι 215 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, δηλαδὴ ἕνας στοὺς 12 χριστιανοὺς σὲ ὅλον τὸν κόσμο, πέφτουν θύματα διώξεων "σὲ μεγάλο ἕως ἀκραῖο βαθμό". Γιὰ 17η φορὰ ἡ Βόρεια Κορέα βρίσκεται στὴν πρώτη θέση τοῦ ἐτήσιου καταλόγου ποὺ βασίζεται σὲ δεῖκτες οἱ ὁποῖοι καταγράφουν ὄχι μόνο τὶς βιαιότητες, ἀλλὰ καὶ τὴν καθημερινή, πιὸ διακριτικὴ καταπίεση. Ἀκολουθοῦν τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ ἡ Σομαλία. Ἀπὸ τὴν 1η Νοεμβρίου 2016 μέχρι τὴν 31η Ὀκτωβρίου 2017 τουλάχιστον 3.066 χριστιανοὶ σκοτώθηκαν γιὰ λόγους ποὺ σχετίζονταν μὲ τὴν πίστη τους. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι κατὰ πολὺ μικρότερος σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνον ποὺ ἀναφερόταν στὸν "Κατάλογο 2016" (7.106 θύματα) ἀλλὰ ὑπερδιπλάσιος ἀπὸ ἐκεῖνον τοῦ "Καταλόγου 2017" (1.207). ... Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκκλησιῶν ποὺ μπῆκαν στὸ στόχαστρο (ἔκλεισαν, πυρπολήθηκαν, ὑπέστησαν ζημιὲς κλπ) ἐμφανίζεται μειωμένος: τὴν περασμένη χρονιὰ ἦταν 793 ἐνῶ τὴν ἀμέσως προηγούμενη 1.329. "Ἡ μείωση αὐτὴ ἀποτελεῖ μιὰ καλὴ εἴδηση ποὺ ἐξηγεῖται ἐν μέρει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἐκκλησίες προστατεύονται καλύτερα ἀπὸ τὶς ἀστυνομικὲς ἀρχὲς στὸ Πακιστάν", ἐξήγησε στὸ Γαλλικὸ Πρακτορεῖο ὁ Μισὲλ Βαρτόν, ὁ διευθυντὴς τῶν "Ἀνοιχτῶν Θυρῶν" στὴ Γαλλία. Ἡ ὀργάνωση σημειώνει πάντως ὅτι τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δὲν ἀποτυπώνουν πλήρως τὴν πραγματικότητα γιατί ἀφοροῦν μόνο ἐπιβεβαιωμένες δολοφονίες καὶ ἐπιθέσεις. Γιὰ παράδειγμα, ἡ Βόρεια Κορέα δὲν περιλαμβάνεται στὴ λίστα ὅπου καταγράφονται τὰ θύματα, λόγω ἔλλειψης "ἀξιόπιστων στοιχείων στὴν πιὸ περιχαρακωμένη χώρα τοῦ πλανήτη". (http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/112963/pano-apo-3-000-xristianoi-pethanan-logo-tis-pistis-toys-mesa-se-ena-xrono).
Τὰ ἀνωτέρω στοιχεῖα φανερώνουν σὲ μικρὸ μόνο βαθμὸ τὸν διωγμὸ τὸν ὁποῖο ὑφίστανται σήμερα οἱ χριστιανοὶ ὅλων τῶν Ὁμολογιῶν σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου. Οἱ διωγμοὶ αὐτοὶ εἶναι ποικίλης μορφῆς καὶ ἐντάσεως. Τὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι δὲν προβάλλονται πλέον, ὅπως θὰ ἔπρεπε, ἀπὸ τὰ Μέσα Ἐνημερώσεως τῶν δυτικῶν (χριστιανικῶν) χωρῶν. Εἴτε λόγῳ "πολιτικῆς ὀρθότητος", εἴτε λόγῳ ἀδιαφορίας τοῦ κοινοῦ, τὰ γεγονότα αὐτὰ περνοῦν ἀπαρατήρητα καὶ ἀσχολίαστα ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν χριστιανῶν τῆς Δύσεως.
Ἡ ἐνημέρωσίς μας γιὰ τὰ συμβαίνοντα στοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας σὲ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου εἶναι ἱερό μας καθῆκον. Ὅπως διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη» (Α' Κορ. 12: 26). Αὐτονόητο εἶναι τὸ χρέος μας: ἀφ' ἑνὸς νὰ ἐντάξωμε στὶς προσευχές μας τοὺς συγχρόνους ὁμολογητὲς καὶ μάρτυρες τῆς πίστεώς μας καὶ ἀφ' ἑτέρου μὲ ἐνέργειες καὶ δράσεις νὰ βαστάζωμε καὶ ἐμεῖς «τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ» (Γαλ. 6: 17), κατὰ τὸ λόγιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: