Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Ι.Κ.Αγγελόπουλου, Ἡ θεολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Όρθοδοξία και Παιδεία 5 (2006), 73-90